مطالعه اثر متقابل موسمی هند و نوسان مادن- جولین

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1969-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2عضو هیات علمی
چکیده
موسمی و نوسان مادن-جولین (MJO) دو پدیده‌ درون‌فصلی حاره هستند که شناخت این دو پدیده و اثر متقابل آنها مهم است. در این پژوهش از داده‌های وبگاه دانشگاه هاوایی برای تحلیل شاخص موسمی هند (IMI) و از داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR با تفکیک فضایی 5/2 درجه در دو راستای مداری و نصف‌النهاری برای تعیین فازهای MJO برروی شبه قاره هند از سال 1974 تا 2015 استفاده شد. چهار مورد مطالعاتی به‌صورت ترکیبی از موسمی‌های ضعیف و قوی با MJO در فازهای فعّال و سرکوب انتخاب شد. نتایج نشان داد در موسمی شدید، ناپایداری جوّ نسبت به موسمی ضعیف افزایش می‎یابد. با درنظر گرفتن MJO و بررسی تأثیر آن بر موسمی مشخص شد که قرار گرفتن منطقه هند در فاز فعّال MJO با ناپایداری‌های جوّی شدیدتری نسبت به زمانی که MJO در فاز سرکوب قرار دارد، همراه است. در حالی‌که MJO توام با موسمی قوی باشد، سبب تشدید شرایط ناپایداری جوّ می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of the interaction between the Indian Monsoon and Madden-Julian Oscillation
Authors
Mahdi Akhondi, Farhang Ahmadi-givi, Mohammad Mirzae
Abstract
This study aims to investigate the interaction between the Indian Monsoon and Madden-Julian Oscillation as two inter seasonal tropical phenomena. To this end, the Indian Monsoon Index was identified using data from the University of Hawaii website, and the NCEP/NCAR reanalysis data with spatial resolution of 2.5 × 2.5 degrees were used to determine different phases of MJO for the period 1974–2015. Four case studies were selected based on a combination of weak and strong monsoons associated with MJO in the active and suppression phases. Results show that in severe monsoons, atmospheric instability increases compared to weak monsoons. Considering MJO and its effect on the monsoon, it is found that the Indian region being in the active phase of MJO is associated with more severe atmospheric instabilities than when MJO is in the suppression phase. While MJO is accompanied by a strong monsoon, it intensifies atmospheric instability.
Keywords
monsoon, Madden-Julian Oscillation, Indian Monsoon Index, Active phase of MJO, Suppression phase of MJO