بررسی عوامل مؤثر جوی مؤثر بر لغو یا تأخیر پروازهای فرودگاه بین‌المللی بندرعباس

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1982-NIGS
نویسندگان
1گروه علوم دریایی و جوی (غیر زیستی)، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
2دانشیار گروه علوم دریایی و جوی (غیر زیستی)، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران،
چکیده
یکی از کاربردهای مهم دانش آب‌وهوا شناسی در مورد مسائل مربوط به هوانوردی و شناخت وضعیت جوی و تأثیر آن بر حمل‌ونقل هوایی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل هواشناختی بر لغو یا تأخیر پروازهای فرودگاه بندرعباس می‌باشد. در این پژوهش عناصر اقلیمی مؤثر بر حمل‌ونقل هوایی مانند شدت و جهت باد، بارندگی، دما، فشار، رطوبت، ابرناکی بررسی و عواملی که بیشترین تأثیر را بر لغو یا تأخیر پروازهای فرودگاه بندرعباس داشته‌ ارزیابی شدند. برای این منظور از اطلاعات تأخیر یا لغو پرواز و همچنین آمار ایستگاهی داده‌های هواشناسی در سال 2019 استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌‌دهد که ارتباط قوی بین عناصر اقلیمی و تأثیر آن‌ها بر تأخیر یا لغو پرواز در فرودگاه بندرعباس وجود دارد. مهم‌ترین عناصر اقلیمی تأثیرگذار بر این فرودگاه بین‌المللی عبارت‌اند از باران، هیز (انواع گردوغبارها)، مه، رگبار و رعدوبرق، فشار، دید افقی و رطوبت که دید افقی بیشترین تأثیر را در لغو پروازهای فرودگاه بندرعباس در بین عوامل جوی دارد. همچنین طبق نتایج این پژوهش میانگین دید افقی در ماه‌های پاییزی و زمستانی کمترین مقدار را دارد بنابراین بیشترین تأثیر عناصر اقلیمی بر لغو و یا تأخیر پرواز در ماه‌های دی، بهمن و آذر می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of effective weather factors affecting the cancellation or delay of flights at Bandar Abbas International Airport
Authors
amir naderi, maryam rezazadeh
Abstract
One of the main applications of atmospheric science is in aviation meteorology, in which weather conditions and their impacts on aviation are explored. This study aims to examine meteorological factors that have contributed to the cancelation or the delay of flights at Bandar Abbas airport. In this study, meteorological factors that have the largest effect on the cancelation or the delay of flights in Bandar Abbas airport are examined. These factors include wind speed and direction, precipitation, temperature, pressure, humidity and cloud cover. To this end, information on the cancelation or the delay of flights and meteorological data were obtained for 2019. The results indicate that there is a strong link between meteorological conditions and the cancelation or the delay of flights in Bandar Abbas airport, the most important of which in this international airport are rainfall, haze (including dust), fog, thunderstorm, pressure, horizontal visibility and relative humidity. Among these factors, horizontal visibility has the most impact on the cancelation of flights in this airport. The mean horizontal visibility in Bandar Abbas airport reaches minimum values in autumn and winter. Thus, the number of cancelations is higher in Dey, followed in decreasing order by Bahman and Azar
Keywords
Atmospheric factors, Flight hazards, delay, cancellation, airport, Bandar Abbas