مطالعه ارتباط احتمالی بین سیگنال های اقلیمی جهانی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1983-NIGS
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده
در این تحقیق ارتباط احتمالی بین تعدادی از شاخص های اقلیمی با استفاده از دو روش همبستگی لَگ دار زمانی و همخوانی موجک مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل های انجام شده شواهدی مبنی بر حضور چرخه 11 ساله تغییرات لکه های خورشیدی بین سیگنال های SN و SOI یافت شد. نتایج نشان می دهد که اگر سیگنال SN به عنوان علت و سیگنال SOI به عنوان معلول در نظر گرفته شود، مقدار کمینه مولفه 11 ساله در سیگنال SOI در حدود 3 سال بعد از مقدار بیشینه همین مولفه در سیگنال SN رخ می دهد. روش همبستگی ارتباط خطی ضعیفی را بین سیگنال های دیگر مانند NAO، QBO، SOI و MO در همه لگ های زمانی نشان می دهد و بیشترین همبستگی در این حالت بین سیگنال های NAO و MO وجود دارد. اما بررسی دقیق تر با روش همخوانی موجک نشان می دهد که این سیگنال ها در مقیاس های زمانی دهه ای و بین سالی ارتباط قوی تری را با همدیگر دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of the possible relationship between global climate signals
Authors
abolfazl neyestani
Abstract
In this study, the possible relationship between several climatic indices has been investigated using two methods, the lagged correlation and wavelet coherence. Based on the analysis, evidences of the presence of 11-year cycle of sunspot changes between SN and SOI signals were found. The results show that if the SN signal is considered as the cause and the SOI signal as the effect, the minimum value of the 11-year component of the SOI signal occurs about 3 years after the maximum value of the same component in the SN signal. The correlation method shows a weak linear relationship between other signals such as NAO, QBO, SOI and MO in all time lags, and the highest correlation in this case is between NAO and MO signals. However, a closer look at the wavelet coherence plots shows that these signals are strongly correlated at decadal and to some extent at inter-annual time scales.
Keywords
Climatic signals, Variability, Correlation, Wavelet coherence