تحلیل آماری-همدیدی انواع رخداد مه در نوار مرکزی کشور

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1989-NIGS
نویسندگان
1سازمان هواشناسی کشور جمهوری اسلامی ایران
2سازمان هواشناسی کشور
3سازمان هواشناسی کشور، تهران ، ایران
چکیده
کاهش دید ناشی از رخداد مه موجب اختلال در سامانه‌های حمل نقل هوایی و زمینی می‌شود بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این پدیده نقش بسزایی کاهش خسارت‌های جانی و مالی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری مه و شناسایی انواع آن در نوار مرکزی کشور است. برای این منظور داده‌های مربوط به زمان رخداد مه و 48 ساعت پیش از آن در ایستگاه همدید کرمانشاه، اصفهان، مهرآباد، یزد، کرمان و زاهدان جمع‌آوری شده و نقشه‌های بازتحلیل ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز 500 هکتوپاسکال و فشار سطح دریا برای روزهای مه‌آلود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بیشینه فراوانی رخداد در فصل زمستان و همزمان با رخداد دمای کمینه است. همچنین بررسی دقیق‌تر، همبستگی رخداد مه و گزارش بارش در 48 ساعت گذشته را نشان می‌دهد. در نهایت الگوهای همدید نمایانگر وقوع پرتکرار مه از نوع جبهه‌ای و پساجبهه‌ای در نوار مرکزی کشور است.
کلیدواژه ها
 
Title
Statistical-synoptic analysis of fog occurrence in the central band of Iran
Authors
Mahboube Biglarnia, mohammad Moslemi, Mahshid Kaviani
Abstract
Decreased visibility due to fog causes disruption in air and ground transportation systems, so recognizing the factors affecting the formation of this phenomenon has a significant role in reducing human and financial losses. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the formation of fog and identify its types in the central strip of the country. To this aim, data related to the time of fog occurrence and in the period of 48 hours before it was collected from synoptic stations of Kermanshah, Isfahan, Mehrabad, Yazd, Kerman and Zahedan. In addition, the re-analysis maps of geopotential height at 500 hPa level and sea level pressure for foggy days have been investigated. The results show that the maximum frequency of occurrence is in winter and coincides with the minimum temperature. Further study also shows the correlation between fog occurrence and precipitation report in the last 48 hours. Finally, the synoptic patterns indicate the frequent occurrence of frontal and post-frontal fog in the central strip of the country.
Keywords
Fog forecasting, statistical-synoptic analysis, frontal fog, post-frontal fog, minimum temperature, synoptic station