بررسی یک روز غباری با شیدسنج کالیتو و رهگیری غبار با مدلHYSPLIT در یزد

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1991-NIGS
نویسندگان
1دانشکده فیزیک،دانشگاه یزد
2دانشگاه یزد
3دانشگاه زنجان
چکیده
ذرات جامد و مایع معلق در جو، هواویز نامیده می‌شوند و نقش مهمی در کیفیت هوا و سلامتی انسان‌ها دارند. عمق-اپتیکی هواویزها، معیاری از میزان هواویزهای موجود در ستون قائم جو زمین و نمای آنگستروم، معیاری کیفی از ابعاد هواویزهای غالب در جو است. در این پژوهش با بررسی روز غباری 9 می2021 در شهر یزد توسط شیدسنج خورشیدی دستی کالیتو، عمق‌اپتیکی هواویزها بین 98/0 تا 42/1 و نمای آنگستروم بسیار نزدیک به صفر ثبت شده است؛ یعنی هواویزهای غالب جو در این روز، درشت‌دانه و از نوع غبار بوده است. با بررسی تصاویر سنجندۀ MODIS، ماهوارۀ Terra و ماهوارۀ Aqua عمق‌اپتیکی هواویزها بالاتر از 90/0 می‌باشد. دید افقی تا 3200 متر کاهش یافته و غلظت ذرات با قطر کمتر از 10 و 5/2 میکرون به ترتیب 6/4 برابر و 6/2 برابر حداکثر مقدار مجاز در شبانه ‌روز رسیده ‌است. نتایج مسیریابی روبه‌عقب مدل HYSPLIT حاکی از آن است که احتمالا چشمه‌ی اصلی انتقال غبار به جو یزد در این روز از کشور عراق بوده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of a dusty day using a Calitoo hand-held sun-photometer, and HYSPLIT model in Yazd
Authors
Masoumeh Dehghan Bahabadi, Mohamad joghataei, Ali Bayat
Abstract
Aerosols are tiny liquid and solid suspended particles that play an important role in the air quality and human health. Aerosol optical depth (AOD) is a measure of the amount of particles present in the vertical column of the Earth's atmosphere. Angstrom exponent (AE) is a qualitative measure of the dimensions of the dominant aerosols’ sizes. An investigation of the dusty day of May 9, 2021, in the Yazd city with a Calitoo hand-held sun-photometer measures the AOD between 0.98 and 1.42 and the AE very close to zero. The AOD of MODIS-Terra and that of MODIS-Aqua is above 0.90. Horizontal visibility has decreased to 3200 meters and the concentration of PM10 and PM2.5 has reached 4.6 times and 2.6 times of the maximum allowable value per day, respectively. The results of the HYSPLIT backward trajectory model introduce the main source of dust transfer to the Yazd atmosphere from the Iraq.
Keywords
aerosol optical depth, Angstrom exponent, HYSPLIT, MODIS, PM10, PM2.5, Remote sensing, visibility