مطالعه موردی آتش‌سوزی جنگل‌ها در زاگرس با استفاده ازشاخص های خطر فوسبرگ و آنگستروم و شبیه‌سازی ویژگی‌های گردش میان مقیاس با مدل WRF

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2023-NIGS
نویسندگان
12دانش آموخته ی هواشناسی، گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2استاد یار
چکیده
آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع یکی از خطرات مهم طبیعی است که بر امنیت عمومی، محیط‌زیست، مدیریت و بهره-وری جنگل‌ها در بسیاری از کشور‌های جهان تاثیر می‌گذارد. شرایط جوی به تنهایی و یا در ترکیب با پوشش گیاهی و کوهساری، مهم‌ترین اجزای تعیین‌کننده‌ی آتش‌سوزی و گسترش آن هستند. بر همین اساس در این پژوهش با بررسی شاخص‌های‌ خطرآتش‌سوزی وضعیت جوی فوسبرگ (FFWI) و آنگستروم (A) با استفاده از داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی ویژگی‌های گردش میان مقیاس با مدل WRF تاثیر متغیرهای هواشناسی و پدیده فون بر آتش‌سوزی جنگل‌ها در زاگرس جنوبی بررسی شد. نتایج نشان داد که سری زمانی شاخص‌های‌ خطرآتش‌سوزی وضعیت جوی فوسبرگ (FFWI) و آنگستروم (A) نشانگرخطر بالای آتش‌سوزی در سمت بادسو نسبت به سمت بادپناه منطقه مورد مطالعه است. همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد که شرایط گرم و خشک فصلی منطقه که از اواخر اردیبهشت ماه آغاز می-شود سبب خشک شدن مراتع و مزارع در منطقه شده است و شرایط را برای آتش سوزی فراهم نموده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Case study of forest fires in Zagros using Fosberg and Angstrom hazard indicators and simulation of mid-scale circulation characteristics with WRF model
Authors
Seyed Hamzeh Khashjan, FARAHNAZ TAGHAVI
Abstract
In this study, the effect of meteorological variables and occurrence Foehn phenomena on forest fires are investigated using a combination of time series observations analysis and simulation data in Zagros Mountains. The high-resolution WRF numerical model with two nested domains 5, 15 km spatial resolution used to clarify the effect of meteorological variables on forest fires. The results indicate, the value of Angstrom Index or the risk of fire in the windward side stations is more than leeward side stations and the value of Fosberg’s Fire Weather Index is variable depends on the wind velocity. Also, results showed that the seasonal and dry conditions of the region starting from late May month cause drying of fields and pastures in the area and provided the conditions for fire. The conditions prevailing in the region indicate the absence of the Foehn phenomena in the region.
Keywords
Forest Fire, Fire Weather Index, Weather Variables, Foehn Wind, Zagros Mountain Range