بررسی تغییرات فصلی آتش سوزی جنگل در پهنه رویشی ارسباران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2038-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
2دانشیار اقلیم شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
3پژوهشگر پسادکتری اقلیم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
چکیده
آتش‌سوزی‌ جنگل نقش مهمی در فرآیند اکولوژیکی مؤثر بر اکوسیستم‌‌های طبیعی از طریق سوزاندن گیاهان، تغییر الگوی توالی و منابع گیاهی دارد. هدف این پژوهش تحلیل زمانی-مکانی و ارزیابی روند مساحت مناطق سوخته شده در ناحیه رویشی ارسباران است. در این مطالعه از داده‌های سنجنده MODIS ماهواره TERRA، محصول منطقه سوخته شده (MCD64A1) در بازه زمانی 2001 تا 2019 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که کمترین میزان سطح سوخته شده در فصل بهار واقع شده است، در حالی که فصول تابستان و پاییز بیشترین سطح سوخته شده را به خود اختصاص داده‌اند. میانگین سالانه سطح سوخته شده در ناحیه رویشی ارسباران در دوره آماری مورد مطالعه برابر با 12/29 هکتار است. روند مناطق سوخته شده در ارسباران افزایشی و 33/9 هکتار/دهه است. بطوریکه پس از سال 2015 مناطق تحت تاثیر آتش سوزی نسبت به سال های گذشته رشد چشمگیری داشته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the seasonal changes of forest fire in Arsbaran vegetation zone
Authors
kobra shojaeizadeh, Mahmoud Ahmadi, Abbasali Dadashi-Roudbari
Abstract
Forest fire plays an important role in the ecological process affecting natural ecosystems by burning plants, changing the sequence pattern and changing plant resources. The purpose of this research is to analyze spatiotemporal and evaluate the area trend of fire burned area in Arsbaran vegetation area. In this study, the MODIS sensor data of TERRA satellite, including the burned area product (MCD64A1), was used in the period from 2001 to 2019. The results of this study showed that the lowest amount of fire burned area is in spring, while summer and autumn have the highest fire burned area. The annual average burned area in the Arsbaran vegetation area during the period under study is 29.12 hectares. The trend of burned areas in Arsbaran is 9.33 hectares/decade. In 2015, the areas affected by fire have grown significantly compared to previous years.
Keywords
Forest Fire, natural resources, MODIS, TERRA, Fire burned area, Arsbaran