آشکارسازی برهمکنش QBO و IOD بر بارش زمستانی استان فارس

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2032-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2استاد بخش مهندسی آب و رییس مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده
در راستای افزایش مهارت پیش بینی بارش در استان فارس و مدیریت بهینه منابع آب، این پژوهش برای نخستین بار؛ نشان همزمان سیگنال های اقلیمی نوسانات شبه دوسالانه (QBO) و دوقطبی اقیانوس هند (IOD) بر نوسانهای بارش زمستانه این استان را ارزیابی نمود. جفت شدن فاز خاوری QBO با فاز مثبت IOD سبب کاهش بارش زمستانه در سراسر استان میشود. همزمانی فاز باختری QBO با فاز مثبت IOD بارش زمستانی بخشهای جنوبی و خاوری استان را افزایش میدهد. رویدادهای فاز خاوری QBO همزمان با فاز منفی IOD، افزایش بارش زمستانه برای جنوب استان فارس را در پی دارد. هم راستایی فاز باختری QBO و فاز منفی IOD بارش زمستانه شمال و جنوب استان را به ترتیب افزایش و کاهش میدهد. هنگام بروز فازهای ترکیبی چهارگانه این دو پدیده، میانگین بارش زمستانه در بخشهای شمالی و شمال خاوری استان فارس دارای اختلاف معنی دار آماری است.
کلیدواژه ها
 
Title
Demonstrating QBO and IOD Interaction on Fars Province Wintertime Precipitation
Authors
Mohammadreza Nazari Radsani, Mohammadjafar Nazemosadat, Mohammadreza Nazari Radsani
Abstract
To improve precipitation prediction skills and increase the efficiency of water resources management in Fars Province, Iran, for the first time, we investigated the combined effects of the Indian Ocean Dipole (IOD) and quasi-biennial Oscillation (QBO) on the winter-time precipitation over this province. We found that the co-occurrence of +IOD with the easterly (westerly) QBO reduces (increases) precipitation over all parts of the province (southern and eastern districts). Moreover, the coincidence of the –IOD with the easterly (westerly) QBO enhances (suppresses) precipitation over the southern parts of Fars province. Moreover, the winter precipitation increases over the northern districts of the province if –IOD coincides with westerly QBO. Also, the four coupled phases of QBO and IOD have significant effects on average winter-time precipitation over regions of northern and northeastern of Fars province.
Keywords
Wintertime precipitation, combined event, QBO, IOD, Fars province, teleconnection