تاثیر تغییرات چگالی بر الگوی فرورانش (مطالعه‌ی موردی:فرورانش نئوتتیس به زیر اوراسیا در ائوسن)

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2042-NIGS
نویسندگان
1گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه زنجان، ایران
2دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه، زنجان، ایران
3دانشکده علوم زمین، دانشگاه سوربن، پاریس، فرانسه
چکیده
یکی از مواردی که در یک محیط فرورانشی بر الگوی فرورانش تاثیر می‌گذارد، مقدارتباین چگالی بین ورق فرورونده و استنوسفر زیر آن است. افزایش چگالی ورق اقیانوسی باعث افزایش نیروی شناوری شده و به تبع آن الگوی فرورانش تغییر خواهد کرد. در این مطالعه تاثیر این مولفه با روش عددی شبیه‌سازی شده و برای ساختمان مدل از ویژگی‌های زمین شناسی و ژئودینامیکی فرورانش نئوتتیس به زیر اوراسیا در ائوسن استفاده شده است. نتایج شبیه-سازی حاکی از این است که در چنین محیط فرورانشی تباین چگالی 8 کیلوگرم بر متر مکعب، تباین بحرانی بوده و رفتار فرورانش در تباین‌های کمتر و بیشتر از آن تفاوت چشمگیر دارد. همچنین با توجه به کشش توزیع یافته در ائوسن ایران، به نظر می‌رسد اسلب نئوتتیس نسبت به استنوسفر زیر آن سنگینی قابل توجهی داشته است.
کلیدواژه ها
 
Title
The effect of density contrast on the subduction pattern (Insight into the Eocene Neothetys subduction in Iran)
Authors
Reza Dousti, Farhad Sobouti, Laetitia Le Pourhiet, Philippe Agard
Abstract
The density contrast between the subducting slab and the asthenosphere is one of the factors that affects the subduction pattern. Its increase will result in increase of the buoyancy force and accordingly the subduction pattern will change. In this study, the effect of this parameter is simulated by numerical method and for model setup the geological and geodynamic features of Neo-Tethys subduction beneath Eurasia in Eocene have been used. The simulation results indicate that in such a subduction setting, a density contrast of 8 kg/m3 is a critical value and the pattern of subduction in lower and higher than it significantly changes. Also, according to the distributed extension in the Eocene of Iran, it seems that the Neo-Tethys slab was significantly denser than the surrounding asthenosphere (at least 8 kg/m3).
Keywords
Numerical simulation, Subduction, density contrast, oceanic slab, trench retreat