ارزیابی غلظت ستونی CO2 مدل‌های WRF-GHGو TM3 با داده‌های ماهواره GOSAT

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2049-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه هرمزگان
2دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان
3موسسه ژیوفیزک دانشگاه تهران
چکیده
در زمینه گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی، دی اکسید کربن (CO2)، یکی از مهمترین گازهای گلخانه‌ای است که تاثیرات بسزایی در روند گرمایش جهانی، دارد. شبیه سازی گاز (CO2) در فواصل زمانی ساعتی/ هفتگی و وضوح عمودی خوب، به دلیل وضوح افقی درشت مدل های جهانی، چالش‌برانگیز است.
به منظور درک بهتر سهم منابع مختلف کربن‌دی‌اکسید، از مدل منطقه‌ای WRF-GHG، برای شبیه‌سازی CO2 جوی بر روی منطقه خاورمیانه به عنوان دامنه اول و ایران به عنوان دامنه دوم استفاده شده است.
نتایج حاصل از شبیه‌سازی در فصل گرم (اوت) و سرد (فوریه) در مقایسه با نتایج خروجی مدل جهانی TM3، در مقابل داده‌های مشاهداتی ماهواره گوست، مورد بررسی قرار گرفته است. از مقایسه میدان‌های شبیه‌سازی شده متغییرهای هواشناسی و شیمیایی، می‌توان دریافت، که مدل WRF-GHG با توجه به خطاهای آماری بهتر از مدل جهانی TM3، عمل می‌کند. مقادیر خطای اریبی، مدل WRF-GHG، به ترتیب، 0.79- و 0.45 PPMV، می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of CO2 column concentration of WRF-GHG and TM3 models with GOSAT satellite data
Authors
Samira Karbasi, Hossein Malakooti, Amin fazl Kazemi
Abstract
De In the context of global warming and climate change, carbon dioxide (CO2) is one of the most important greenhouse gases that has significant effects on global warming. (CO2) simulation at hourly/weekly time intervals and good vertical resolution is challenging due to the coarse horizontal resolution of global models. In order to better understand the contribution of different sources of carbon dioxide, the WRF-GHG regional model has been used to simulate atmospheric CO2 over the Middle East region as the first domain and Iran as the second domain. The simulation results in the warm (August) and cold (February) seasons have been compared with the output results of the TM3 global model, against the observational data of the Ghost satellite. From the comparison of the simulated fields of meteorological and chemical variables, it can be seen that the WRF-GHG model performs better than the TM3 global model in terms of statistical errors. The skewness error values of the WRF-GHG model are -0.79 and 0.45 PPMV, respectively.
Keywords
Keywords: Global warming, greenhouse gas, Carbon dioxide (CO2), WRF-GHG model, GOSAT satellite, TM3 model