بررسی روند تغییرات شاخص‌های‌چرخندگی روزانه در استان کرمان در دوره 2010-1948 میلادی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2063-NIGS
نویسندگان
1گروه آبیاری
2گروه آبیاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
چکیده
شاخص‌های همدیدی معیارهایی هستند که به وسیله آنها تغییرات زمانی و مکانی الگوهای گردشی اندازه‌گیری می‌شوند. اهداف پژوهش عبارتند از: 1) ایجاد شاخص‌های چرخندگی روزانه در کرمان در سطح 500 و 700 هکتوپاسکال 2) برآورد فراوانی سامانه‌های ارتفاعی حاکم بر منطقه 3) مطالعه روند تغییرات شاخص چرخندگی. پنج نوع گردش جوی طبقه‌بندی و سری زمانی شاخص چرخندگی روزانه ساخته شد. سامانه‌های کم‌ارتفاع در 15% روزهای سال و سامانه‌های پرارتفاع در 67% روزهای سال حاکم بر منطقه بودند. در نیمه گرم سال به طور مطلق الگوی پشته حاکم است که نشان‌دهنده حاکمیت کمربند پرارتفاع جنب-گرمسیری بر منطقه است. در نیمه سرد سال فراوانی الگوهای پشته، زین ارتفاعی و ناوه به ترتیب برابر 49%، 27% و 24% بودند. آزمون من-کندال کاهش فراوانی سامانه‌های کم‌ارتفاع و افزایش فراوانی سامانه‌های پرارتفاع را به طور معنی‌داری نشان داد که بیانگر سیگنال تغییر اقلیم گردش جوی در کرمان است.
کلیدواژه ها
 
Title
Trend Assessment of Daily Cyclonicity Indices over Kerman in 1948-2010 Period
Authors
hadis golmohammadian, zahra Aghashariatmadari
Abstract
Cyclonicity Index in upper level may indicate the effects of trough (cyclone) or ridge (anticyclone) pattern over an area. The goal is to create Daily Cyclonicity Indices (DCI) in 500 and 700hPa level Kerman in 1948-2010 period as well as to estimate the frequencies of upper circulation types and study its Trend Assessment . In upper level five types of atmospheric circulation are diagnosed. Time series of DCI were then resulted. They showed that the Kerman area are under: low geopotential height (trough pattern: TL+TE) in 15% of days/year and high geopotential height (ridge pattern: RL+RE) in 67% of days/year. In the warm half year, absolute governing of high geopotential height showed the representation of the subtropical high belt definitely over the region. In the cold half year, frequencies of high, col and low systems were respectively 49%, 27% and 24% of days/half-year. Since the DCI values from 1948 to 2010 seem graphically with probable trend, therefore Mann-Kendall trend test is used. Decreasing trend of low system frequency (vice versa for high system) is observed during total period, demonstrating an obvious signal of atmospheric circulation changes in Kerman region.
Keywords
Daily Cyclonicity Index, High system, Kerman, Low system, Mann-Kendall trend