ارزیابی روش های پس‌پردازش برونداد مدل WRF برای پارامتر آب بارش‌شو

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1931-NIGS
نویسندگان
1استاد یار
2موسسه زئوفیزیک
چکیده
با توجه به نقش کلیدی بخار آب در فرایندهای جوّی و اقلیمی، امروزه از ابزارهای زیادی مانند رادیوگمانه، تابش‌سنج ریزموج، فوتومتری خورشیدی و دستگاه‌های GPS زمین‌پایه برای اندازه‌گیری این پارامتر استفاده می‌شود.در این پژوهش روش های پس‌پردازش برونداد مدل عددی WRF برای پارامتر آب بارش‌شو در نقاط فاقد ایستگاه جو بالا بر اساس داده‌های ماهواره‌ای ، الگوریتم ژنتیک و فیلترکالمن ارزیابی می گردد. ابتدا آب بارش‌شو اخذ شده از داده های رادیوگمانه در چند ایستگاه جوّ بالای کشور با پارامتر نظیر آن از ماهواره‌های هواشناسی موجود طی چند سال گذشته مقایسه شد. پس از چند مرحله درستی‌سنجی مقادیر آب بارش‌شو محصولات ماهواره‌های هواشناسی پیشنهادی متئوست و فنگ یون با مقادیر محاسبه شده توسط ایستگاه های جوّ بالای شهید هاشمی‌نژاد مشهد و مهرآباد تهران انتخاب شد. وماهواره هواشناسی با کمترین جذر میانگین مربع خطا به عنوان داده مرجع برای پس‌پردازش آب بارش‌شو مدل WRF استفاده شد. تصحیح خطای سامان‌مند مدل پیش‌بینی WRF با استفاده از داده‌های ماهواره مذکور و الگوریتم ژنتیک و کاربست پالایه کالمن انجام شد. نتایج نشان داد که داده های ماهواره هواشناسی نسخه 8 METEOSAT8(IODC) با اعمال پالایه کالمن می‌تواند جایگزین داده‌های رادیوگمانه در نقاط فاقد ایستگاه جوّ بالا برای آموزش مدل پیشنهادی برای پس‌پردازش پارامتر آب بارش‌شو مدل عددی WRF باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of Post processing of WRF model Methods for Precipitable Water Parameter
Authors
FARAHNAZ TAGHAVI, Mojtaba Jalali
Abstract
Precipitable water (PW) is an important part of the water cycle in the atmosphere. This parameter cannot be easily calculated without the use of equipment such as GPS, satellite, radiosonde station and radar .The purpose of this research is to evaluate the post- processing of WRF model methods for PW using meteorological satellite data, neural network and Kalman filter. In this research, we attempt to eliminate the systematic error of a PW parameter obtained through the WRF numerical model in the absence of measurement data Results show that by implementing this approach and converging on the correlation values of the selected satellite and the post-processed model to the correlation values of the modified model, the results showed that the meteorological satellite data METEOSAT8 (IODC) can be used as an alternative of Radiosonde data in places without high atmosphere station to teach the proposed model for post-processing of PWV parameter in WRF numerical model.
Keywords
Precipitable Water, METEOSAT8, WRF model, post-processing