مقایسه دو مجموعه داده‌ی بازتحلیل ERA5 و CAMS

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1835-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگر پسادکتری، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2هیأت علمی گروه فیزیک فضا/مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
اگرچه مجوعه داده‌های بازتحلیل متغیرهای مختلفی را در مقیاس جهانی پوشش می‌دهند، عملکرد آنها در مناطق مختلف متفاوت است. این مطالعه دو مجموعه داده بازتحلیل، یعنی CAMS و ERA5 را بر اساس دمای اندازه‌گیری‌شده در شهر تهران برای سه سال متوالی 2016، 2017 و 2018 ارزیابی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که هر دو مجموعه داده بازتحلیل الگوی کلی تغییرات روزانه و ماهانه را نشان می‌دهند. هر دو مجموعه داده حاوی یک گرایست سرد هستند. علیرغم دقت بیشتر تفکیک شبکه مدل در مجموعه داده ERA5 نسبت به CAMS، خطای گرایست ERA5 بیشتر است. علاوه بر این، ارزیابی دقیق عملکرد مدل نشان می‌دهد که در هر دو مجموعه داده بیش از 80 درصد خطای کل ناشی از خطای گرایست است.
کلیدواژه ها
 
Title
An intercomparison of two reanalysis datasets CAMS vs. ERA5
Authors
Najmeh Kaffashzadeh, Abbas-Ali Aliakbari-Bidokhti
Abstract
Although reanalysis products cover various variables on a global scale, their performance is different across regions. This study evaluates two reanalysis datasets, namely CAMS and ERA5, based on an in situ measured temperature over Tehran for three successive years of 2016, 2017, and 2018. The results show that both reanalysis datasets capture the general pattern of daily and monthly variability. Both datasets contain a cold bias. Despite the enhanced spatial resolution of ERA5, it turns out that ERA5 is more biased than CAMS. Furthermore, a detailed assessment of model performance indicates that more than 80% of the error is associated with bias.
Keywords
reanalysis, Evaluation, bias