بررسی کارایی مشاهدات انعکاس سنجی امواج سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای در ارتفاع سنجی، منطقه مورد مطالعه: ساوالبارد

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1975-NIGS
نویسندگان
1دانشکده فنی دانشگاه تهران
2دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، تهران، ایران
چکیده
این مقاله به بررسی حساسیت و کارایی مشاهدات فاز انعکاس سنجی امواج سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای با هدف ارتفاع سنجی نوسانات سطح اب نواحی ساحلی می پردازد. امواج انعکاس یافته با زاویه ارتفاعی بسیار پایین، محدوده مکانی بسیار بزرگتری را پوشش می دهد اما بکار گیری این مشاهدات بسیار پیچیده تر است. در این مطالعه، مشاهدات بکارگیری شده دارای زاویه ارتفاعی بسیار پایین بوده که در طول سال 2014 جمع آوری شده است. این مشاهدات با استفاده از روش فاز و نرخ فاز مورد پردازش قرار گرفته اند. روش فاز برای ماهواره GPS شماره 25 در زوایای ارتفاعی 5 الی 8 درجه، دقت ارتفاع باقیماتده و خطای افست 25 و 10 سانتیمتر را نتیجه داده است. در مورد ماهواره شماره 10، این نتایج به ترتیب 35 و 10 سانتی متر در زوایای ارتفاعی 4 الی 8 درجه بوده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the Altimetric efficiency of GNSS reflectometry data A Case Study at Kongsfjorden, Svalbard
Authors
Saman Khajeh, Alireza A. Ardalan
Abstract
This study investigates the sensitivity of the phase observations of Global navigation satellite system Reflectometry in order to monitor coastal water level fluctuations. At low satellite elevation angles, the reflected signals cover wider area but utilizing them would be more complicated. In this paper the utilized Global Positioning System observations are collected at very low elevation angle “called grazing angle” through the year 2014 and analyzed by phase and phase rate retrievals. The phase retrieval results for PRN 25 show the residual height precision and offset of about 25 cm and 10 cm at the elevation angles of 5° to 8°. In the case of PRN 10, the precision and the offset of the residual height are estimated about 35 cm and 10 cm at the elevation angle of 4° to 8°.
Keywords
GNSS, Reflectometry, Sea Level, Altimetry, Phase