تخمین فشار منفذی با استفاده از نگاره‌های چاه و داده‌های لرزه‌ای

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1831-NIGS
نویسندگان
1دانشکده مهندسی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ، ایران
2دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چکیده
برای جلوگیری از مخاطرات ناشی از حفاری در مناطق با فشارمنفذی بالا و برنامه‌ریزی چاه‌ها، تخمین فشارمنفذی امری ضروری می‌باشد. هدف این مطالعه، تخمین فشار منفذی با استفاده از اطلاعات چاه‌نگاری و داده‌های لرزه‌ای و مقایسه کارایی آن‌ها می‌باشد. در روش چاه‌نگاری، فشارمنفذی طبق روابط ارائه شده توسط ایتون (1975) از با به کارگیری نگاره‌های مقاومت ویژه، سونیک و سرعت تخمین زده شد. در ادامه، با به کارگیری روش باورز (1995)، فشار روباره با استفاده از اطلاعات نگاره چگالی محاسبه شد و سپس با استفاده از رابطه بین سرعت و تنش مؤثر، تنش مؤثر تخمین و درنهایت فشارمنفذی با استفاده از رابطه ترزاقی تخمین زده شد. در مرحله بعد، با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی و با به‌ کارگیری دو روش ایتون و باورز، فشار منفذی به صورت مکعب سه بعدی تخمین زده شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد روش سرعت ایتون با خطای 9.7 درصد بیشترین انطباق را با داده‌های فشار اندازه‌گیری شده در محل چاه دارد و مناسب ترین گستردگی فضایی فشار را در تمامی اعماق به دست می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Pore pressure estimation using well log and seismic data
Authors
abolfazl pourhassan heris, Reza Falahat
Abstract
To avoid the risks of drilling in areas with high pore pressure and planning wells, it is necessary to estimate the pore pressure. The purpose of this study is to estimate the pore pressure using well log and seismic data and compare their performance. In the well logging method, the pore pressure is estimated from the values measured by the resistivity, sonic and velocity logs according to the relationships presented by Eaton (1975). Then, using Bowers method (1995), the overburden pressure was calculated using density log, and then using the relationship between velocity and effective stress, the effective stress was estimated. Subsequently, using the Terzaghi relationship, the pore pressure was estimated. In the next step, using 3D seismic data and employing Eton and Bowers methods, the pore pressure was estimated as a 3D cube. The results of this study show that the Eaton velocity method with an error of 9.7% is most consistent with the measured data at the well site and provides the most appropriate spatial pressure distribution at all depths.
Keywords
Pore Pressure, high pressure, Well logging, seismic data, Eaton, Bowers