انتخاب زمان رسید اولیه در داده های لرزه‌ای با روش نسبت انرژی میانگین

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1832-NIGS
نویسندگان
1گروه ژئوفیزیک، گروه زمین شناسی،دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
2دانشگاه ارومیه
چکیده
چکیده
امروزه در پردازش داده های لرزه ای مرحله تعیین اولین زمان رسید موج P گامی مهم جهت بدست آوردن اطلاعات سرعتی لایه سطحی می باشد، و باعث می شود که بتوان تصحیح استاتیک صحیحی را داشته باشیم. تحلیل دستی ردلزه ها و انتخاب زمان رسید زمانگیر و وابسته به تصورات ذهنی تحلیلگر است. تکنیک های مختلفی برای تشخیص و برداشت ورودی های مختلف امواج لرزه ای تک مولفه ای و سه مولفه ای ارائه شده است. در این مقاله روش نسبت انرژی میانگین کوتاه ‌مدت به انرژی میانگین بلند مدت استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار متلب برای داده های لرزه ای بهینه سازی شده است. این روش ابتدا بر روی داده ی لرزه ای مصنوعی اعمال شد و بعد اطمینان از کارایی آن بر روی داده واقعی بررسی و درصد خطا حدوداً 0.4 درصد محاسبه شد داده واقعی استفاده شده مربوط به یکی از میادین غرب ایران می باشد، نتایج حاصله حاکی از مطلوب بودن روش مذکور می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
First-Arrival time picking by averaging energy ratio method
Authors
HADI Esmaeili, Ramin Nikrouz
Abstract
Abstract
Nowadays, in the processing of seismic data, the determination of P wave first-arrival time is an important step to obtain the velocity information of the surface layer and enables us to improve the static correction. Manual first break picking is time consuming and depends on the processor imagination. Various techniques have been proposed for the detection and perception of different inputs of single-component and three-component seismic waves. In this paper, the short-term average energy to long-term average energy ratio method is used and optimized for seismic data using MATLAB software. This method has been applied on artificial seismic data first and after its effectiveness on the actual data of the study and the percentage of the error estimated at 0.4 percent is the real data used in one of the western fields of Iran, the results indicate that the method is optimal.
Keywords
Keywords: P wave, First-arrival time picking, Static correction, surface layer, Energy ratio