وارون‌سازی چندکاناله مقاومت صوتی با استفاده از منظم‌ساز ترکیبی تیخونف-تغییرات کلی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1855-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
چکیده
مقاومت صوتی لرزه‌ای، از جمله پارامترهای کلیدی در تفسیر داده‌های لرزه‌ای پس از برانبارش است. با فرض پیوسته بودن خصوصیات فیزیکی زمین، یک رابطه غیر‌خطی بین سری بازتاب زمین و امپدانس صوتی ارائه می‌شود که در حوزه لگاریتم می‌توان آن را خطی‌سازی کرد. تخمین مقاومت صوتی از سری بازتاب زمین را می‌توان به صورت یک مسئله بهینه‌سازی بیان کرد. در این حالت، به جهت حضور نوفه و سایر پارامترهای تشکیل خطا، روش‌های متداول در بازسازی مقاومت صوتی ناکارآمد هستند. برای رفع این مشکل، استفاده از توابع منظم‌ساز با توجه به پیش‌فرض‌های مدل مجهول پیشنهاد می‌شود. در مطالعه حاضر به بررسی عملکرد توابع منظم‌ساز تغییرات کلی و ترکیب آن با منظم ساز تیخونف (ترکیبی) در بازسازی مقطع مقاومت صوتی (به‌صورت چندکاناله) پرداخته می‌شود. پس از ارائه فرمول‌بندی مسئله وارون و الگوریتم حل، علمکرد منظم‌سازها بر روی مدل مصنوعی BP2007 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده بیانگر بهبود قابل توجه مدل بازسازی شده توسط هریک از منظم‌سازها بوده و در این بین در بازسازی قسمت‌های هموار منظم‌سازی ترکیبی برتری دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Multi-channel seismic acoustic impedance inversion with Tikhonov-Total variation regularization
Authors
Yousef Amirzadeh, kamal Aghazade, Ali Gholami
Abstract
Seismic acoustic impedance is an important parameter at the interpretation stage of post-stack seismic data. Assuming that the Earth’s elastic parameters vary continuously as a function of depth, a nonlinear equation describes the relationship between the Earth’s reflectivity series and acoustic impedance. Estimation of acoustic impedance from post-stack seismic data can be formulated as a linear optimization problem in logarithmic space. Due to the failure of conventional methods in the presence of noise or other sources of errors, using regularization functions is proposed. In this study, we focus on the performance of two regularization methods, namely total variation (TV) regularization and its combination with Tikhonov regularization (TT). After deriving inverse problem and corresponding solution via two regularization approaches, we assess their performance on the synthetic BP2007 benchmark model. The results indicate good performance of both methods. Nevertheless, concerning the smooth parts of the model, the TT method outperforms TV regularizations.
Keywords
Acoustic Impedance Inversion, Tikhonov regularization, TV Regularization, Tikhonov-TV Regularization