محاسبه ضرایب کشسان دینامیکی خاک با استفاده از لرزه نگاری درون چاهی مطالعه موردی بیمارستان چابهار

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1868-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی دانشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2استادیار گروه فیزیک زمین
چکیده
روش لرزه نگاری درون چاهی از جمله روش هایی است که بیشترین کاربرد را در بررسی های ساختگاهی دارد. در تحلیل مدل خاک، مطعالعات لرزه نگاری و کاوش های ژئوفیزیکی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا با این بررسی ها سرعت انتقال امواج لرزه ای توسط لایه های زمین مستقیما اندازه گیری شده و مدول های دینامیکی آنها برآورد می شوند. مهمترین پارامتر کمی برای تعیین نوع خاک، سرعت امواج برشی است. برای برآورد سرعت امواج، در صورت وجود چاه های کافی که امکان برداشت درون چاهی وجود داشته باشد، می توان از آنها استفاده کرد. روش های ژئوفیزیکی در گروه روش های دینامیکی قراردارند؛ زیرا خصوصیات تغییر شکل پذیری مواد به سرعت انتشار امواج الاستیک در مواد وابسته است.امروزه کاربرد روش های ژئوفیزیکی به خصوص روش لرزه نگاری در مطالعات ژئوتکنیکی رو به افزایش است. هدف از این پژوهش نیز تفکیک لایه های زیرسطحی از نظر اختلاف در سرعت امواج برشی و فشاری و همچنین تعیین پارامترهای دینامیکی برای هر لایه به دلیل نقش موثر آنها در مطالعات ژئوتکنیکی و طراحی پی سازه می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Calculation of soil dynamic elastic coefficients using vertical seismic profiling
Authors
yaser ghanbari mir, Majid Bagheri
Abstract
geophysical methods are also used significantly. It should be noted that the in-well seismic method is one of the methods that is most used in Structural studies. In soil model analysis, seismic studies and geophysical excavations are of special importance because with these studies the speed of seismic waves transmission Are measured directly by the layers of the earth and their dynamic modulus is estimated. The most important quantitative parameter to determine the type of soil is the velocity of the shear waves. To estimate the velocity of the waves, they can be used if there are enough wells that can be harvested inside the well.
Geophysical methods are in the group of dynamic methods; Because the deformation properties of materials depend on the speed of propagation of elastic waves in materials. Today, the application of geophysical methods, especially seismic methods in geotechnical studies is increasing The purpose of this study is to separate the subsurface layers in terms of differences in shear and compressive wave velocities and also to determine the dynamic parameters for each layer due to their effective role in geotechnical studies and foundation design
Keywords
vertical seismic profiling, geophysical excavations, speed of seismic waves, model dynamic, shear wave, Pressure wave