تضعیف نوفه ردپا از روی داده های لرزه ای با روش هموارسازی و حفظ لبه

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1869-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2استادیار گروه فیزیک زمین
چکیده
در اکتشاف و بهره برداری از مخازن هیدروکربن از طریق روش لرزه بازتابی، برجسته نمودن و تجزیه و تحلیل ویژگی-های زمین شناسی گسل ها و شکستگی ها از روی داده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در اکتشافات لرزه ای، نوفه به یک جزء غیرقابل تفسیر یا ناخواسته از سیگنال های لرزه ای دریافت شده نوفه گفته می شود و در دو گروه نوفه تصادفی و نوفه همدوس دسته بندی می شوند. نوعی از نوفه که از آن به نوفه ردپا تعبیر می شود معمولاً بر روی داده های لرزه ای به دلیل نمونه گیری ناکافی در حین برداشت یا پردازش نامناسب ظاهر می شود. حضور این نوفه به عنوان یک مصنوعی، اطلاعات زمین شناسی جمع آوری شده توسط داده های لرزه ای را پنهان می کند. در این مطالعه، روشی برای حذف این نوفه از روی داده های برانبارش یافته به کار گرفته شده است که از عملگرهای هموار سازی و حفظ لبه دو بعدی در حوزه فرکانس-دورافت استفاده می نماید.این روش با هدف حذف نوفه ردپا از روی داده های لرزه ای، تضعیف نوفه های تصادفی و همدوس، پیوستگی جانبی و همچنین حفظ لبه در ناپیوستگی های ساختاری به کار گرفته می شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Footprint Noise Suppression from Seismic Data using EPS
Authors
Zeinab Rezaei Abkenar, Majid Bagheri
Abstract
In the exploration and exploitation of hydrocarbons through the reflective seismic method, highlighting and analyzing the geological features of faults and fractures in the data is importance. Also in seismic exploration, noise is an unexplained or unwanted component of the received seismic signals . They present an underground surface case and they are classified into two groups: random noise or coherent noise. A type of noise called footprints usually appears on seismic data due to insufficient sampling during inappropriate acquisition or processing. The presence of this noise as artifact، obscures the geological information collected by the seismic data, and proper imaging of the earth's structure is performed after attenuation of such noise. In this research, a method has been used to eliminate this noise of stacked data of smoothing operators and preservation of two-dimensional edge in the frequency offset domain.This algorithm will be used with the aim of removing footprint noise from seismic data, attenuating random and coherent noise ، lateral cohesion and also preserving the edge in structural discontinuities.
Keywords
noise, Footprints, Random, Coherent, Artifact, Smoothing, Edge preserving