مدل‏ سازی کشسانی ناهمسانگرد متقاطع در خاک‏ های دانه‏ ای توسط سرعت‏ های لرزه ‏ای

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1911-NIGS
نویسندگان
گروه زمین‏ شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
چکیده
پارامترهای کشسانی ناهمسانگرد در خاک‏ های دانه‏ ای دارای نقشی اساسی در تجزیه و تحلیل بسیاری از مسائل مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک و زمین‏ شناسی مهندسی هستند. هدف اصلی در این مطالعه بهینه‏ سازی معادلات مدل کشسانی ناهمسانگرد متقاطع سه پارامتری گراهام و هولسبی با استفاده از سرعت‏ های امواج لرزه ‏ای به منظور تعیین دقیق ‏تر این پارامترها می ‏باشد. با فرض وجود ناهمسانگردی متقاطع در خاک ‏های دانه‏ ای، ضرایب کشسانی ناهمسانگرد حاصل از 190 آزمون آزمایشگاهی بر روی 11 نمونه متفاوت از 7 نوع خاک ماسه‏ ای مختلف، که از اندازه ‏گیری سرعت ‏های لرزه ‏ای و شبیه‏ سازی‏ های عددی بدست آمده بودند، از مقالات معتبر گردآوری شدند. با اجرای تحلیل‏ های رگرسیون ساده و چند متغیره بر روی داده ‏های بدست آمده، همبستگی‏ های موجود میان ضرایب کشسانی مستقل بررسی شده و معادلات تجربی حاکم بر آنها استخراج گردیدند. در انتها، با انجام تصحیحات لازم بر روی مدل اصلی، میزان دقت و کارایی آن در توصیف ویژگی ‏های کشسانی خاک‏ های دانه ای بهبود داده شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Cross-anisotropic elasticity modeling in granular soils using seismic velocity measurements
Authors
Ehsan Pegah
Abstract
The anisotropic elastic parameters in granular soils have a substantial contribution in the analysis of numerous geotechnical and geological engineering problems. Accordingly, the main objective of this study is to optimize the proposed equations by Graham and Houlsby’s three parameters cross-anisotropic model using seismic waves velocities to result in more precise calculations of the parameters. To attain this objective, by assuming cross-anisotropy in granular soils, the anisotropic elastic coefficients resulting from 190 conducted laboratory tests on 11 different soil specimens relating to 7 various sandy soil types were extracted from the seismic and numerical testing results in literature. A series of simple and multiple regression analyses was then performed on the collected information to identify the probable experimental correlations among the coefficients. The required corrections were finally implemented on the original Graham and Houlsby’s model to enhance its efficiency for characterization of elastic properties in granular geomaterials.
Keywords
Anisotropic elastic parameters, Cross-anisotropy, Seismic waves velocities, Granular soils, three parameters model optimization, experimental correlations