معرفی GLRLM به عنوان ابزار جدید برای تولید نشانگرهای بافتی لرزه ای

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1949-NIGS
نویسندگان
دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
یکی از روش های شناخت ساختارهای زیر سطحی زمین، استفاده از روش های ژئوفیزیکی به خصوص لرزه نگاری بازتابی است.گنبد نمکی یکی از ساختارهای زیرسطحی مهم زمین شناسی برای تله های هیدروکربونی می باشند.
نشانگرهای لرزه ای ابزار مفیدی در زمینه تفسیر لرزه ای و مشخص کردن هرچه بهتر این گنبد های نمکی است. دسته مهمی از نشانگرهای لرزه ای که در شناسایی گنبد نمکی کاربرد دارد نشانگرهای بافتی مبتنی بر ماتریس طول اجرای سطح خاکستری(GLRLM) هستند. این ماتریس ابزاری قدرتمند در پردازش تصویر می باشد که به استخراج خواص بافتی یک تصویر می پردازد. با توجه به تفاوت بافتی گنبد نمکی با ساختارهای دربرگیرنده اش ، این نشانگر می تواند آن را از سایر ساختارهای پیرامونش متمایز کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Introducing GLRLM as a new method for the production of seismic attributes
Authors
poorandokht soltani
Abstract
One of the methods for recognizing the subsurface structures of the earth is the use of geophysical methods, especially reflective seismography. The salt dome is one of the important geological subsurface structures for hydrocarbon traps.
Seismic attributes are useful tools in the field of seismic interpretation and better identification of these salt domes. An important group of seismic attributes used in the identification of salt domes is texture attributes based on the Grey Level Run Length Method (GLRLM). This matrix is a powerful tool in image processing that extracts the textural properties of an image. Due to the textural differences between the salt dome and its surrounding structures, this attribute can distinguish it from other surrounding structures.
Keywords
seismic interpretation, texture attribute, salt dome, GLRLM matrix