به‌کارگیری روش الاستیک امپدانس توسعه‌یافته با هدف مشخصه سازی بهتر مخزن در یکی از میادین جنوب ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2014-NIGS
نویسندگان
دانشگاه خوارزمی
چکیده
روش امپدانس الاستیک توسعه یافته( EEI) ، روشی مورد اطمینان به منظور پیش بینی سیال و تخمین سنگ شناسی در تفسیر داده‌های لرزه ای شناخته می‌شود. هدف از استفاده‌ی این روش، محاسبه‌ی مستقیم پارامتر‌های پتروفیزیکی مخزن مانند تخلخل، حجم شیل و اشباع آب با استفاده از داده‌های لرزه‌ای می‌باشد، و برای رسیدن به این هدف در این مطالعه، از داده‌های لرزه‌ای پیش از برانبارش، برداشت شده از یکی از میادین جنوب ایران استفاده شد. نکته‌ی حائز اهمیت در این روش، حساسیت این روش به پارامتر‌های پتروفیزیکی و توانایی بالای آن در تبدیل اطلاعات موجود در دامنه لرزه‌ای به پارامتر‌های پتروفیزیکی می‌باشد. در یک چاه اطلاعات موج برشی موجود بود، با استفاده از تخمین موج تراکمی توسط این روش، صحت سنجی نتایج انجام گرفت و مشاهده شد که نتایج از دقت بالایی به عنوان متغیر ثانویه برای تخمین پارامتر‌های پتروفیزیکی برخوردار بوده و می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of Extended Elastic Impedance (EEI) to Improve Reservoir characterization in one of the southern oilfields of Iran
Authors
Sajedeh parsafar
Abstract
The extended elastic impedance (EEI) method is known as a reliable method for fluid prediction and lithologic estimation in the interpretation phase of seismic data. Compared with the conventional elastic method, the EEI method using 180-degree angle of rotation in acoustic impedance under certain approximations is able to estimate elastic parameters such as shear wave impedance, P to S-wave ratio, bulk modulus, shear modulus, and Poisson ratio more accurately
An important issue with this method is the sensitivity of this method to petrophysical parameters and the high ability of this method to convert seismic information to petrophysical parameters. Since only shear wave information was available in one well, we validated the results using P-wave estimation with this method and found that the results have high accuracy as a secondary variable for estimating petrophysical parameters.
Keywords
Extended Elastic Impedance, Chi angle, reflection coefficient, elastic impedance inversion, amplitude versus offset