مطالعه ساختاری میدان نفتی بهرگانسر در شمال‌باختر خلیج فارس با استفاده از داده‌های لرزه‌ای دوبعدی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2024-NIGS
نویسندگان
گروه تکتونیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده
تفسیر داده‌های لرزه‌ای از روش‌های متداول اکتشاف ذخایر هیدروکربنی است. هدف اصلی این مطالعات یافتن ساختارهای زمین‌شناسی مناسب تجمع نفت و گاز می‌باشد. در بین روش‌های لرزه‌نگاری، نوع انعکاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خروجی مطالعات لرزه‌نگاری مقاطع و نقشه‌هایی است که نمایانگر عمق پدیده‌ها، سازندها و چگونگی زمین‌ساخت منطقه مورد برداشت داده‌های ژئوفیزیکی است. در شمال‌باخترخلیج‌فارس تعیین اثر فعالیت گسل‌های پی‌سنگی بر الگوی تکامل ساختاری و ارتباط هندسی و زایشی چین‌های موجود در پوشش رسوبی اهمیت زیادی دارد. در این مقاله تاقدیس بهرگانسر مورد مطالعه ساختاری قرار گرفته است. داده‌های لرزه‌ای از این ساختار شواهد تکامل ساختاری و چینه‌های رشدی را در خود ثبت کرده‌اند که نشانگر تاثیر گسل هندیجان-بهرگانسر-نوروز برروند تکامل ساختمانی میادین هیدروکربنی در این منطقه است. تاثیر رژیم‌های زمین‌ساختی بر روی این گسل باعث عملکردهای متفاوت در طی زمان‌های زمین‌شناسی شده است که با تفسیر و تحلیل ساختاری و چینه‌ای داده‌های لرزه‌ای بازسازی شده است
کلیدواژه ها
 
Title
Structural analysis of the Bahregansar oil filed in the NW Persian Gulf using 2D seismic data
Authors
somayeh elyad
Abstract
Interpretation of seismic lines has been used as an effective tool for hydrocarbon explorations. In the northwestern part of the Persian Gulf, it is crucial to determine the effect of Basement faults on the pattern of structural evolution and geometry of folding in the sedimentary cover. Here, we analyze the structural style of the Bahregansar oil field based on seismic interpretations. Seismic data from the NW Persian Gulf have recorded evidence of structural evolution and growth stratification that indicate the impact of Hendijan-Bahregansar-Nowruz fault on the structural evolution of hydrocarbon fields in this region. The impact of tectonic regimes on this fault has led to different activities over geological times that can be reconstructed by interpreting and analyzing the structure and growth stratification in the available seismic data
Keywords
Folding, Basement Fault, 2D seismic data, Bahregansar Anticline, NW Persian Gulf