تحلیل زمان- فرکانس داده های لرزه‌ای با استفاده از تبدیل استخراج همزمان

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2077-NIGS
نویسندگان
1دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک - دانشگاه صنعتی شاهرود
2دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
3دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
چکیده
تحلیل زمان-فرکانس داده های لرزه‌ای کاربردهای مختلف پردازشی و تفسیری در مطالعات ژئوفیزیک دارد. دست‌یابی به یک نمایش زمان-فرکانس با تفکیک پذیری بهتر، نتایج بهتری نیز در این کاربردها به ارمغان می‌آورد. در این مقاله تکنیک جدیدی برای تحلیل زمان-فرکانس داده‌های لرزه‌ای با قدرت تفکیک بالا تحت عنوان تبدیل استخراج همزمان (SET) استفاده شده است. SET اطلاعات زمان فرکانسی حاصل از تبدیل فوریه زمان-کوتاه را حفظ و انرژی پخش شده اضافی حول فرکانس لحظه‌ای استخراج شده در صفحه زمان-فرکانس را که با عث کاهش تفکیک‌پذیری می‌گردد حذف می‌کند. عملکرد این روش در ارائه نمایش زمان-فرکانس با تفکیک بالا در سیگنال مصنوعی لرزه‌ای و غیرلرزه‌ای نشان داده شده است.‌‌‌‌ همچنین از این روش برای تشخیص سایه کم-فرکانس مربوط به یک مخزن گازی بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که تبدیل استخراج همزمان از عملکرد قابل قبولی در کاربرد لرزه‌ای مورد نظر برخوردار است.
کلیدواژه ها
 
Title
Time-frequency analysis of seismic data using synchroextracting transform
Authors
Mahdi Barabadi, Mohammad Radad, Amin Roshandel Kahoo
Abstract
Time-frequency analysis of seismic data has various processing and interpretation applications in geophysical studies. Providing a time-frequency representation with better resolution results in more accuracy in the applications. In this paper, a new technique for time-frequency analysis of seismic data with high resolution called as synchroextracting transform (SET) is used. SET retains the time-frequency energy, provided by short-time Fourier transform, around the extracted instantaneous frequency and eliminates the extra energy elsewhere and by this way the resolution is increased. The performance of this method has been shown in providing high resolution time-frequency representation through some experiments on synthetic seismic and non-seismic signals. Also, this method has been used to detect the low-frequency shadow related to a gas reservoir. The results showed that the synchroextracting transform has an acceptable performance in the considered seismic application.
Keywords
time frequency analysis, short-time Fourier transform, synchroextracting transform, Resolution, seismic data, low-frequency shadow