مروری بر روش های تخمین عمق موهو با استفاده از داده های گرانی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1843-NIGS
نویسندگان
گروه آموزشی ژئوفیزیک گرانی سنجی ,موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
مرز جداکننده بین گوشته و پوسته زمین که اولین بار در سال1910 توسط آندریژا موهورویچ با مشاهده افزایش ناگهانی در سرعت امواج زلزله در زیر نواحی کم ضخامت پوسته در اروپا تشخیص داده شد، مرز موهو نامیده می‌شود. در این پژوهش به مروری بر روش‌های کاربردی تخمین عمق موهو با استفاده از داده‌های گرانی پرداخته شده است که از این روش‌ها می‌توان به روش بات (Bott)، کوردل – هندرسون (Cordell & Henderson)، پارکر- الدنبرگ (Parker - Oldenberg) و واهمامیخت اویلر اشاره کرد. با توجه به نحوه انتخاب مطالعه موردی و شرایط جغرافیایی مختص به هر منطقه با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجی یکی از این روش‌ها که با شرایط منطقه سازگارتر است، برای بررسی ضخامت پوسته در مطالعه‌ی ساختارهای زمین‌شناسی نواحی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
A Review of methods for estimating the depth of Moho using Gravity data
Authors
raziye safian
Abstract
The boundary separating the mantle and the earth's crust,first detected in 1910 by Andrija Mohorovicic when she saw a sudden increase in the speed of earthquake waves beneath the thin crustal areas in Europe, is called the Moho border. In this study, the practical methods of estimating Moho depth using gravity data are reviewed, which can be combined with Bott, Cordell & Henderson, Parker-Oldenberg and Euler Deconvolutionin .Depending on how the case study is selected and the geographical conditions specific to each region using gravimetric data, one of these methods, which is more compatible with the conditions of the region, is used to study the thickness of the skin in studying the geological structures of different areas.
Keywords
Moho depth estimation, Gravimetry, Gravity data, Moho