مدلسازی وارون سه بعدی داده‌های گرانی و مغناطیس‌سنجی و مقایسه آن با داده های حفاری (مطالعه موردی، محدوده اکتشافی نگین- یزد)

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1871-NIGS
نویسندگان
شرکت مهندسین مشاور کاواک آرای نوین معدن
چکیده
اخیرا مدلسازی سه بعدی داده‌های ژئوفیزیکی مانند گرانی و مغناطیس سنجی جهت مطالعه کانی سازی در مناطق پوشیده از آبرفت که شواهد زمین شناسی کمی از کانی سازی در سطح دارند، می تواند به فرایند اکتشاف و انتخاب بهینه مناطق مستعد کانی سازی کمک شایانی انجام دهد. مدلسازی سه بعدی وارون با استفاده از الگوریتم لی- الدنبرگ برای هر مجموعه داده گرانی و مغناطیس برای مطالعه شکل و توزیع چگالی و خود پذیری مغناطیسی، مطابق آنچه در این تحقیق برای مطالعه محدوده نگین استفاده شده است، می‌تواند باعث ایجاد یک انطباق مناسب بین نتایج وارون سازی و نتایج حفاری‌های انجام شده گردد. نتایج مدلسازی وارون انجام شده وجود یک توده نفوذی مرتبط با کانی سازی را در عمق 60 متری تایید می‌کند که با داده‌های حفاری صورت گرفته در محدوده انطباق قابل قبولی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
3D Inverse Modeling of Gravity and Magnetic data and comparison results with drilling data (a case study: Negin Prospecting Area, Yazd)
Authors
Allahyar Khojamli, Ali Nejati Kalateh, Ali Rahnama
Abstract
Recently, 3D modeling of geophysical data such as gravity and magnetic can be used to study areas with little geological evidence of the earth surface and can contribute to the process of exploration and optimal selection of mineralization potential areas. Inverse three-dimensional modeling using the Li-Oldenberg algorithm for each set of gravity and magnetic datasets can be guide to determine the shape and density/Susceptibility distribution of beneath the earth surface. Above mention procedures have been apply to study the Negin Area. There are appropriate matching between drilling and inversion results. The results of inverted modeling confirm the existence of an intrusive mass associated with mineralization at a depth of 60 meters, which is in acceptable agreement with the drilling data.
Keywords
3D inversion, Gravity and Magnetic Data, Li-Oldenberg Algorithm