مغناطیس‌سنجی با پهپاد (مطالعه موردی، معدن حوض 7- یزد)

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1872-NIGS
نویسندگان
شرکت مهندسین مشاور کاواک آرای نوین معدن
چکیده
اخیراً استفاده از پهپاد در زمینه برداشت‌های مغناطیس‌سنجی مورد توجه ژئوفیزیکدانان قرار گرفته است. با بکارگیری مغناطیس سنجی پهپادی می‌توان هزینه‌های پرسنلی را نسبت به روش مرسوم به شدت کاهش داد و همچنین میزان ایمنی را افزایش داد. همچنین با استفاده از پهپاد می‌توان با ارتفاع کمتری پرواز کرد و قدرت تفکیک را نسبت به برداشت‌های هوایی مرسوم افزایش داد. در این تحقیق از سنسور پمپ لیزری بخار سزیم جهت برداشت داده‌های مغناطیسی در محدوده حوض 7 استفاده شده است. فاصله خطوط برداشت و خطوط کنترلی (Tie Line) به ترتیب 50 و 400 متر می‌باشد. پس از پردازش داده‌ها، مدلسازی 3 بعدی انجام شد. با توجه به مدلسازی داده‌ها، نقاط حفاری پیشنهاد شدند. بررسی داده‌های حفاری بیانگر مطابقت کامل آنها با نتایج مدلسازی داده‌های مغناطیس‌سنجی می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Aeromagnetic with UAV (a case study: Hoz e 7 mine, Yazd)
Authors
Allahyar Khojamli, Ali Nejati Kalateh, Ali Rahnama
Abstract
Recently, the aeromagnetic with Unmanned Aerial Vehicle (UAV) has been interested in by the geophysicists. Compared to the conventional method, it would be possible to reduce the personnel cost utilizing the airborne magnetometry technique. It is also practical to fly in a lower height to increase the resolution with respect to the conventional methods. In this study, the advanced magnetometer is used for geophysical surveying in the Hoz e-7 area. The distance between surveying and Tie lines are considered 50 and 400 m, respectively. After data processing, the three-dimensional model is constructed. The drill holes are suggested based on the model. The results show that the drill hole data are highly in accordance with the information obtained through magnetometry.
Keywords
UAV, Magnetometry, Hoz e 7, sensor, Airborne, Modelling