مطالعات ژئوفیزیک بررسی زمین لغزش مسیر خط لوله گاز امامزاده هاشم - رودهن استان تهران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1876-NIGS
نویسندگان
مهندسین مشاور صحراکاو
چکیده
این مقاله به مطالعات ژئوفیزیک با سه روش ژئوالکتریک یک بعدی، ژئوالکتریک دوبعدی IP&RS با آرایش قطبی- دوقطبی و همچنین روش رادار نفوذی GPR بر روی خط عبوری از امامزاده هاشم – رودهن واقع در استان تهران به منظور بررسی دلایل ریزش زمین لغزش می پردازد.
برای این منظور، در منطقه مطالعاتی 20 سونداژ الکتریکی به صورت نامنظم و در طول 10 پروفیل و 2 پروفیل با آرایش قطبی – دوقطبی به طول 190 متر با روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه با فواصل ایستگاهی 5 و 10متر و 1000 متر رادار نفوذی در طی 27 پروفیل برداشت شده است.
این مقاله به مطالعات ژئوفیزیک با سه روش ژئوالکتریک یک بعدی، ژئوالکتریک دوبعدی IP&RS با آرایش قطبی- دوقطبی و همچنین روش رادار نفوذی GPR بر روی خط عبوری از امامزاده هاشم – رودهن واقع در استان تهران به منظور بررسی دلایل ریزش زمین لغزش می پردازد.
برای این منظور، در منطقه مطالعاتی 20 سونداژ الکتریکی به صورت نامنظم و در طول 10 پروفیل و 2 پروفیل با آرایش قطبی – دوقطبی به طول 190 متر با روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه با فواصل ایستگاهی 5 و 10متر و 1000 متر رادار نفوذی در طی 27 پروفیل برداشت شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Geophysical studies for landslide investigation in Imamzadeh Hashem - Roodehen gas pipeline path, Tehran province
Authors
Mahshid Abtahi
Abstract
This paper deals with geophysical studies using three methods of 1D geoelectrical method, 2D IP&RS geoelectrical method (using polar-bipolar arrangement) and also GPR method on the line passing through Imamzadeh Hashem-Roodehen located in Tehran province to investigate the causes of landslides.
For this purpose, in the study area, 20 irregular electrical soundings along 10 profiles and 2 electrical profiles with polar-bipolar arrangement with different azimuths with the length of 190 meters were surveyed by IP-RS method with station distances of 5 and 10 meters and also GPR method in 1000 meters.

This paper deals with geophysical studies using three methods of 1D geoelectrical method, 2D IP&RS geoelectrical method (using polar-bipolar arrangement) and also GPR method on the line passing through Imamzadeh Hashem-Roodehen located in Tehran province to investigate the causes of landslides.
For this purpose, in the study area, 20 irregular electrical soundings along 10 profiles and 2 electrical profiles with polar-bipolar arrangement with different azimuths with the length of 190 meters were surveyed by IP-RS method with station distances of 5 and 10 meters and also GPR method in 1000 meters.
Keywords
IP&RS, GPR, Landslide, Stability Analysis, Imamzadeh Hashem