تحلیل پارامترهای موثر در تفکیک پذیری و عمق قابل اطمینان داده های MRS

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1894-NIGS
نویسندگان
1Institute of Geophysics, University of Tehran
2دانشگاه تهران
چکیده
یکی از مسائل مهمی که در معکوس‌سازی داده‌های ژئوفیزیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد، ارزیابی قابلیت اطمینان مدل‌های معکوس شده است. به این معنی که با استفاده از ابزارهای ریاضی میزان قطعیت و یا عدم قطعیت مدل‌های بدست آمده از حل مساله معکوس به صورت کمی تعیین می‌گردد و این امر کمک شایانی در تفسیر بهتر مدل‌های ژئوفیزیکی می‌کند. ارزیابی کیفیت مدل‌های محتوی آب و زمان آسایش که از معکوس سازی داده‌های تشدید مغناطیس هسته‌ای سطحی نتیجه می‌شود نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش با استفاده از تجزیه مقادیر منفرد تابع پیشرو MRS، ماتریس تفکیک‌پذیری مدل را استخراج می‌کنیم. در این روش مولفه های چون اندازه حلقه (گیرنده)، مقدار بیشینه پالس ممان، توزیع رسانندگی لایه‌های زیرسطحی و همچنین شرایط سطح نوفه‌ی محیطی را به عنوان پارامترهای ورودی موثر بر تفکیک پذیری و عمق نفوذ داده‌های MRS مورد بررسی قرار می دهیم. اثر هر یک از این مولفه ها بر روی تفکیک پذیری داده‌های سونداژ تشدید مغناطیسی از طریق مدل مصنوعی، سنجیده می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Analysis of effective parameters on the resolution and reliable depth of MRS data
Authors
Reza Ghanati, fateme Alamgard
Abstract
One of the significant issues in the inversion of geophysical data is the evaluation of the reliability of inverted models. This means that using mathematical tools, the degree of certainty or uncertainty of the models obtained from solving the inverse problem is determined quantitatively, and this helps to better interpret geophysical models. Evaluating the quality of water content and comfort time models resulting from the inversion of surface nuclear magnetic resonance data is also an unavoidable necessity. In this research, we extract the model resolution matrix using Single Value Analysis (SVD) of the forward MRS function. In this method, we evaluate components such as surface loop size (receiver), maximum moment pulse value, conductivity distribution of subsurface layers as well as ambient noise level conditions as input parameters affecting the resolution and penetration depth of MRS data. The effect of each of these components on the resolution of magnetic resonance sounding data is measured through synthetic models.
Keywords
Magnetic resonance sounding, Resolution analysis, Reliable depth of investigation