بررسی زمین لغزش روستای گلی به روش توموگرافی مقاومت الکتریکی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1906-NIGS
نویسندگان
1گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2عضو هیات علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
3پژوهشکده سوانح طبیعی، تهران، ایران
چکیده
بر اثر بارندگی های شدید اسفند ماه سال 97 زمین لغزشی در محدوده روستای گلی در 21 کیلومتری غرب بجنورد رخ داد. در طی این بارش ها، دو محدوده از این روستا دچار لغزش شد که برای بررسی ساز و کار و عمق گسیختگی این لغزش ها از روش توموگرافی مقاومت الکتریکی دو بعدی مورد استفاده قرار گرفت. برای شناسایی زمین لغزش از داده های مقاومت سنجی با آرایه دوقطبی-دوقطبی با فاصله الکترودی 5 و 10 متر و گمانه های اکتشافی استفاده شد. نتایج و تفاسیر داده های برداشت شده در 4 پروفیل توموگرافی مقاومت الکتریکی و 5 گمانه حفر شده در منطقه، نشان داد که به نظر می رسد، نفوذ آب حاصل از بارندگی شدید و فاضلاب روستایی به سطوح لغزش مارنی اصلی ترین عامل تحریک این لغزش ها می باشد. هم چنین نتایج نشان داد که عمق سطح گسیختگی بین 3 تا 10 متر می باشد و محدوده های لغزشی منطبق بر سطح گسیختگی یک زمین لغزش بزرگ و قدیمی هستند.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of landslide in Goli village by electrical resistivity tomography
Authors
Mojtaba Hosseinzadeh, Abdollah Sohrabi-Bidar, Saeed mohammad Sabouri, Mehrnoush Tanzade
Abstract
Due to heavy rains in March 2019, a landslide occurred in the area of Goli village, 21 km west of Bojnourd. During these rains, two areas of the village were affected by landslides. Two-dimensional electrical resistivity tomography was used to investigate the mechanism and depth of failures of these landslides. To identify the landslide, electrical resistivity data were used with dipole-dipole array and electrodes spacing of 5 and 10 meters as well as exploratory boreholes. The results and interpretations of the collected data in 4 profiles of electrical resistivity and 5 boreholes drilled in the area showed that it seems that the infiltration of water from heavy rainfall and rural sewage into marl rocks is the main cause of these slips. The results also showed that the depth of the failure surface is between 3 to 10 meters and the new slides correspond to the failure surface of a large and old landslide.
Keywords
electrical resistivity tomography, Landslide, Heavy rain, Goli village