کاهش نوفه به روش تجزیه مقدار تکین و کاربرد آن در تانسور گرادیان های گرانی و تعیین لبه

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1956-NIGS
نویسندگان
ندارم
چکیده
تانسور گرادیان‌های گرانی در بسیاری از تفسیرهای کمی به عنوان ورودی استفاده می‌شود. تانسور‌ها به نوفه حساس‌تر از نقشه‌های بوگه هستند. یکی از کاربردهای تانسورها استفاده از آن در تعیین لبه داده‌های گرانی می‌باشد. برای بدست آوردن نتیجه بهتر از تفسیرهای کمی، داده‌های خام مورد استفاده در محاسبات باید تا حد امکان عاری از نوفه باشند. در این مقاله برای کاهش نوفه داده‌های گرانی از روش تجزیه مقدار تکین (SVD) استفاده می‌شود. به منظور ارزیابی کاهش نوفه از تانسور گرادیان گرانی و تعیین لبه به روش انحنای تانسور گرادیان‌های گرانی استفاده شده است. نتایج بدست آمده برای تانسورها و تعیین لبه نشان می‌دهد که روش تجزیه مقدار تکین در کاهش نوفه عملکرد موثری داشته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Noise reduction using SVD and application in gravity gradient tensor and edge detection
Authors
Mostafa Mousapour yassori
Abstract
Gravity gradient tensor (GGT) is used in many interpretation methods. GGT are sensitive to noise. Therefore, noise reduction is vital to calculate Gradient’s. GGT are used to edge detection by curvature gravity gradient tensor (CGGT) method. The gravity data should as far as possible be clear the noise before use in the interpretation. We use singular value decomposition (SVD) to reduce noise in gravity data. In order to consider reduce noise we used GGT and edge detection CGGT after the noise reduction. We used SVD method in real data and synthetic data with noise. The results of GGT and CGGT show that SVD method has been effective in reducing noise.
Keywords
Singular value decomposition, gravity gradient tensor, curvature gravity gradient tensor, noise reduction, Edge detection, Gravity