وارون سازی سه بعدی داده‌های مغناطیسی در محدوده کانسار آهن مَروَر میبد

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1961-NIGS
نویسندگان
1دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
2گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
3اکتشاف معدن، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
در این پژوهش، ابتدا محل بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از انجام مراحل اصلی پردازش و محاسبه سیگنال تحلیلی در محل کانسار آهن مرور مشخص گردید. همچنین با استفاده از واهمامیخت اویلر، عمق احتمالی منابع مغناطیسی تخمین زده شد. سپس، از میانه عمق منابع مغناطیسی تخمین زده شده برای تعریف وزن دهی عمقی در یک وارون سازی سه بعدی داده‌ها، استفاده شد. مدل خودپذیری مغناطیسی به دست آمده، گسترش عمقی و شکل توده‌های با خودپذیری مغناطیسی بالای مرتبط با کانی سازی آهن را نشان می‌دهد. در نهایت، مدل تخمین زده شده خودپذیری مغناطیسی با عیار آهن به دست آمده از آنالیز ژئوشیمیایی نمونه‌های مغزه‌های حفاری اکتشافی مقایسه شد. این مقایسه نشان داد که زون‌های با خودپذیری مغناطیسی بالا، همبستگی فضایی معنی داری با مناطق دارای عیار بالای آهن دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Three-dimensional inversion of magnetic data in the Marvar iron deposit area
Authors
Faraz Sakhaeian, Sayyed Mohammad Abtahi Forooshani, Younes Ghasemipour, Hamzeh Sadeghi Sorkhani
Abstract
In this research, the location of magnetic anomalies is identified using the main steps of processing and calculating the analytical signal of the magnetic data in the Marvar iron deposit area. Besides, the possible depths of the possible magnetic sources have been estimated via Euler’s deconvolution. The median of the estimated depths has been used to define the depth weighting for a three-dimensional data inversion. The resulting estimated magnetic susceptibility model illustrated the depth extension and the shape of the bodies with high magnetic susceptibilities related to iron mineralization. Finally, the estimated magnetic susceptibility model was compared with the grade of iron obtained from the geochemical analysis of exploratory drilling core samples. The comparison showed that zones with high magnetic susceptibility have a meaningful spatial correlation with areas with high iron grades.
Keywords
Iron deposit, 3D inversion, Magnetic susceptibility, Euler deconvolution, exploratory drilling