اندازه‌گیری‌تانسور کامل گرادیان میدان مغناطیسی با استفاده از حسگرهای ممز

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1964-NIGS
نویسندگان
دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان
چکیده
یکی از شیوه‌های برداشت مغناطیس‌سنجی، برداشت به شیوه گرادیومتری است. در این روش می‌توان تانسور شدت میدان مغناطیسی را در جهت موردنظر ثبت نمود و همچنین اثر تغییرات زمانی میدان مغناطیسی زمین را حذف کرد. به‌این‌ترتیب می‌توان قدرت تفکیک‌پذیری را افزایش داد. در این پژوهش چهار سنسور ممز با شکل هندسی متقاطع تنظیم شده و سپس برداشت‌هایی بر روی یک ذخیره سنگ‌آهن در نزدیکی شهرستان دیواندره انجام شد. هم‌زمان با این برداشت‌ها، برداشت‌های مغناطیس سنجی با مغناطیس‌سنج پروتون بر روی پروفیل‌های مربوطه به‌منظور اعتبار سنجی نتایج به‌دست‌آمده نیز انجام شد. در پایان، ماتریس تانسور کامل برای تمام داده‌ها در امتداد پروفیل برداشت به‌دست آورده‌شد. نتایج بدست‌آمده نشان دادند حسگرهای ممز را می‌توان به‌منظور به‌دست‌آوردن تانسورکامل میدان مغناطیسی زمین مورد استفاده قرار داد و از مزایای این نوع از حسگرها در مقایسه با مغناطیس سنج پروتون، نظیر سبکی، کوچکی، مصرف انرژی کم و نرخ نمونه برداری بالای آن‌ها بهره برد.
کلیدواژه ها
 
Title
Full magnetic tensor measurement using MEMS sensors
Authors
Snoor Abdolahi, Hashem Shahsavani
Abstract
One of the magnetometric survey methods is gradiometry. In this method, the tensor can record the intensity of the magnetic field in the desired direction and also eliminate the effect of temporal changes in the Earth's magnetic field. In this way, the resolution can be increased. In this study, four MEMS sensors with the cross shape geometry are set up. Then the survey has been performed on an iron ore deposit near the village of Divandareh city. Simultaneously with these measurements, a magnetic survey was conducted on the same profiles for validation of the outcome. Finally, the full tensor matrix was obtained for all data along with the survey profile. The results showed that the gradiometric survey using MEMS sensors has a great capability of measuring the full tensor of the Earth’s magnetic field and benefits from their advantages compared to the proton magnetometer like low weight, small size, high sampling rate, and low power consumption.
Keywords
Proton magnetometer, MEMS sensor, magnetic field gradient full tensor