بررسی خطواره‌های استان تهران بر پایه پردازش داده‌های مغناطیس‌هوایی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1999-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، لرزه زمینساخت
3عضو هیات علمی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4دانشجوی دکتری دانشگاه معدن سنت پترزبورگ
چکیده
نرخ بالای فرسایش و رسوبگذاری و همچنین توسعه شهری موجب از بین رفتن یا مدفون شدن ساختارهای گسلی و نشانه‌های شناسایی آن است. بررسی خطواره‌های حاصل از مطالعه داده‌های مغناطیس هوایی می‌تواند رهیافتی بر شناسایی گسل‌های مدفون باشد. انطباق این روش با محل محاسبه شده رویدادهای لرزه‌ای تصویری بهتر از سرشت لرزه‌زمین‌ساختی روندهای گسلی و هندسه و ساختار عمقی آن در یک منطقه را ارائه می‌دهد. در مطالعه حاضر داده‌های مغناطیس هوایی و با استفاده از روش‌های برگردان قطب، مشتقات جهتی، تبدیل فراسو، سیگنال تحلیلی، فیلتر گرادیان افقی و دی کانولوشن اویلر بررسی شد. خطواره‌های شناسایی شده حاصل از بررسی ناهنجاری‌های مغناطیسی با روندهای گسلی محدوده استان تهران مقایسه و مورد بازبینی قرارگرفت. نتایج حاصل شده بیان می‌کند که بسیاری از ساختارهای گسلی و رویدادهای لرزه‌ای منطبق با خطواره‌های مغناطیسی است و بررسی‌های بیشتر با داده‌های رزولوشن بهتر می‌تواند تصویر بهتری را ارائه نماید.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of lineaments of Tehran province based on the processing of aeromagnetic data
Authors
Amir Feraghi Vaighan, Mohammad Reza Abbasi, Gholam Javan Doloei, Soheyla Beygi
Abstract
High rates of erosion and sedimentation and urban development cause the destruction or burial of fault structures and their identification signs. Investigation of the lineaments obtained from studying aeromagnetic data can be an approach to identifying buried faults. The adaptation of this method to the calculated location of visual seismic events presents better than the seismic nature of the fault processes and its geometry and depth structure in an area. In the present study, aeromagnetic data were analyzed using reduction to the pole, directional derivatives, upward continuation, analytical signal, horizontal gradient, and Euler deconvolution methods. The lineaments identified resulting from the study of magnetic anomalies were compared and reviewed with fault trends in Tehran province. The results show that many fault structures and seismic events are consistent with magnetic lineaments, and further investigation with better resolution data can provide a better answer.
Keywords
Aeromagnetic data, Magnetic lineaments, Fault trends, Tehran province, Magnetic data processing