بررسی مقدماتی اثرساختگاه شهرارومیه برپایة زمین‌‌ریخت‌شناسی مستخرج از فتوگرامتری هوایی
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، بلوار پرفسور یوسف ثبوتی - شماره 444.، زنجان، ایران.
2استادیار دانشکده علوم زمین-دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
3دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران
چکیده
بررسی اثر ساختگاه به عنوان یک عامل موثر بر دامنة امواج زمین‌لرزه در مناطق شهری با زیرساخت‌های متعدد، ضروری اما مستلزم صرف زمان و هزینه‌های بالا است. گسترش شهرها در سال‌های اخیر انجام این بررسی‌ها را دشوار و در برخی موارد ناممکن کرده‌ است. اگر بتوان پیش از به کارگیری روش‌های ژئوفیزیکی با مطالعه‌ی زمین‌ریخت‌شناسی، مناطق مستعد را برای بررسی‌های دقیق‌تر و کمّی پهنه‌بندی کرد در صرف هزینه و زمان صرفه‌جویی و دقت نتایج بیش‌تر خواهد شد. هدف این تحقیق، پهنه‌بندی مقدماتی کیفی اثر ساختگاه در شهر ارومیه است که با تلفیق روش‌های زمین‌ریخت‌شناختی و فتوگرامتری محقق شده‌است. پردازش عکس‌های هوایی 1:50000 سال 1334 منجر به تولید ارتوفتوموزاییک و مدل‌های ارتفاعی سه‌بعدی شده که برای شناسایی و پهنه‌بندی واحدهای زمین‌ریختی کواترنری استفاده شده‌ است. پهنه‌بندی رفتاری با تلفیق این نقشه و اطلاعات رسوب‌شناختی گمانه‌ها فراهم شده‌است که کار طراحی و تفسیر برداشت‌های ژئوفیزیکی را ساده‌تر می‌کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Primary Investigation of site effect by Urmia city’s geomorphological structure derived of aerial photogrammetry
Authors
Zahra Pak Tarmani, Zohreh Masoumi, Esmaeil Shabanian
Abstract
Site effect investigation is necessary as an effective factor in the amplitude of earthquake waves in urban areas with multiple infrastructures. Using the geophysical methods needs time and made high costs, so they can be saved by investigating the geomorphologic structures. Today's expansion of cities made geomorphological studies impossible. Historical aerial photos were used to see more detailed and quantitative zoning studies of the city-covered lands. The purpose of this research is primary zoning of site effect on the Urmia city using geomorphological structure derived from aerial photogrammetry. Processing 1:50000 scale aerial photos that were taken in 1334 has led to the production of orthophoto-mosaics and 3D elevation models that have been used for the identification and zoning of Quaternary geomorphological units. Zoning is produced by combining this map with the sedimentological information of the boreholes, which simplifies the task of designing and interpreting geophysical surveys.
Keywords
Site Effect, 3D Model, geomorphology, Photogrammetry, Urmia City, historical aerial photogrammetry