کاهش اثر لوله جداری و پر شدگی ناقص فضای بین دیواره و لوله جداری در مطالعات چاه پیمایی ژئوتکنیکی دریایی هسته‌ای

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2015-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک زمین ، موسسه ژئوفیزیک ، دانشگاه تهران، تهران ،ایران
2Institute of Geophysics, University of Tehran
3رئیس بخش پژوهشی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
یکی از مهم‌ترین مسایل در اجرای پروژه‌های ساختمانی انجام مطالعات ژئوتکنیک خاک است. تعیین چینش ، ضخامت ، نوع و شیب لایه‌های زمین شناسی باید در انتخاب نوع پی سازه در نظر گرفته شود تا ساختگاه مقاومت کافی داشته باشد. مطالعات ژئوتکنیکی به خاطر هزینه بالا و زمانبر بودن، از مشکلات انجام پروژه ها محسوب می-شود.از این رو انجام عملیات چاه پیمایی کم عمق در کنار بررسی‌های ژئوتکنیکی باعث کاهش زمان برداشت داده و بالا رفتن دقت مطالعات می شود. اندازه گیری چگالی لایه‌ها همراه با سرعت امواج تراکمی و برشی جهت تعیین خواص الاستیک لایه‌ها در مطالعات ژئوتکنیکی و محاسبات ریسک خسارات ناشی از زلزله در سازه‌های حساس ضرورت اجتناب ناپذیر دارد. به منظور اندازه گیری چگالی لایه ها لازم است از سوند گاما-گاما همراه با ماده رادیو اکتیو سزیوم 137 استفاده گردد. جهت ایمنی ماده رادیواکتیو در مقابل ریزش جداره چاه نیاز به نصب لوله جداری می‌باشد. اندازه گیری سرعت موج برشی در لایه‌ها در عملیات دریایی مستلزم استفاده از ماسه جهت پرکردن فضای خالی بین لوله جداری و لایه‌های زمین (backfill) است. نصب لوله و فضای حاصل بین لوله و زمین که از آب و ماسه پر شده است، بدلیل یکنواخت نبودن فضای پر شده از ماسه باعث ایجاد خطا در اندازه گیری چگالی لایه‌ها شده، لذا گاهی ناچار به حفاری مجدد چاه و هزینه‌های زیادی می‌گردد. در این مطالعه در نظر است با استفاده از اندازه گیری‌های آزمایشگاهی و ایجاد همبستگی بین داده های چاه پیمایی و ژئوتکنیکی خطای اندازه گیری حاصل از پر کردن جداره و لوله جداری به طرز قابل قبولی مرتفع گردد.
کلیدواژه ها
 
Title
Reducing the effect of casing and Backfilling in nuclear offshore Geotechnical well logging studies
Authors
Seyyed Mohsen Rafieipur, Reza Ghanati, Mohammad Kazem Hafizi
Abstract
Soil geotechnical study is one of the most important issues in the implementation of construction projects .Determining the sequence , thickness , type and slope of geological layers should be considered in choosing the type of foundation .Geotechnical studies are considered as problems of projects due to their high cost and time consuming , so performing shallow well logging along with geotechnical studies reduces data collection time and increases the accuracy of studies. Measurement of layer density along with compression and shear wave velocity to determine the elastic properties of layers in geotechnical studies and earthquake risk in sensitive structures is inevitable. In order to measure the density of the layers it is necessary to use a gamma- gamma probe with cesium-137 radioactive. In order to protect the radioactive material against the fall of the borehole wall, it is necessary to use a PVC casing. Measuring the shear wave velocity in the layers requires the use of sand to fill the empty space between the casing and the ground layers (backfill).Installing pipe and backfill that is filled with water and sand, due to the non-uniformity of the space filled with sand, causes errors in measuring the density of layers and sometimes has to be re-drilled and costs a lot . In this study we intend to use lab data and create a correlation between lab and log data to eliminate the measurement error of casing and backfilling in an acceptable way.
Keywords
Offshore well logging, Geo technic, Gamma -Gamma, Casing, Backfill, Correlation