مدل‌سازی داده‌های گرانی‌سنجی محدوده آناتولی ترکیه با استفاده از الگوریتم NSGA-II

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2036-NIGS
نویسندگان
1دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک
2دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
3عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک
4استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر
چکیده
مطالعه هندسه سنگ بستر در اکتشافات نفتی جهت دست‌یابی به تصاویر دو بعدی از آن، مستلزم استفاده از محاسبات وارون غیرخطی است. الگوریتم‌ مورد استفاده در این مدل‌سازی، الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب NSGA-II است. در این مطالعه جهت راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی الگوریتم، از داده‌های تولید شده توسط یک مدل مصنوعی فرضی و پیچیده استفاده شد و برای بررسی دقیق‌تر عملکرد این الگوریتم‌ در دو شرایط بدون نوفه و همراه با نوفه سفید گوسی تا 10% مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج حاصل از مدل‌سازی توسط این الگوریتم‌ تطابق قابل قبولی را با مدل اولیه ارائه داد طوری که در الگوریتم NSGA-II پارامتر ریشه میانگین مربع خطا برای داده بدست آمده از داده اولیه مدل مصنوعی از 0.05 تا 0.35 میلی‌گال است این پارامتر در الگوریتم NSGA-II برای مدل بدست آمده از مدل اولیه 72.4 متر بالا نرفت. با بررسی داده‌های پروفیل شماره 1 محدوده آناتولی(ترکیه)، نتایج بدست آمده نشان‌دهنده عملکرد مناسب این الگوریتم در مدل‌سازی است.
کلیدواژه ها
 
Title
Modeling of Gravimetric Data of Anatolia, Turkey, Using NSGA-II Algorithm
Authors
Ramin Aramesh Asl, hamid aghajani, Mehrdad Monfared, mohamad rezaie
Abstract
Studying the bedrock geometry in oil exploration operations to obtain its 2D pattern requires nonlinear reverse computations. The algorithm used in the present work included non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II), which were used to estimate the depth. In the present study, this algorithm was verified and validated using the data produced by an imaginary and complex synthetic model. In order for a more precise examination of the performance of algorithm, the imaginary synthetic data were used both with no noise and with up to 10% Gaussian white noise (GWN). Accordingly, the modeling results indicated a good consistence between the algorithm and the primary model; so that, the root mean square error parameter for the data obtained from the initial data of the synthetic model ranged from 0.05 to 0.35mGal. Also, this parameter didn't exceed 72.4 in the NSGA-II. Based on the gravimetric data of the Western Anatolia, Turkey, the results obtained from NSGA-II algorithm indicated good performance of this algorithm at the modeling.
Keywords
Modeling, Gravity, Bedrock Depth, Synthetic Model, NSGA-II Algorithm, Anatolia