پتانسیل‌یابی کانسارهای مس پورفیری منطقه جبال بارز با استفاده از داده‌های مغناطیس‌سنجی هوابرد

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2095-NIGS
نویسندگان
شرکت سنگ آهن گهر زمین
چکیده
پهنه اکتشافی جبال بارز با مساحتی در حدود 2685 کیلومترمربع در جنوب استان کرمان واقع شده است پس از بررسی های زمین‌شناسی در یک ناحیه و مشخص کردن اندیس‌‌ها و زون های کانی سازی و احتمال وجود ذخایر معدنی، جهت پتانسیل یابی کانسارهای مس پورفیری و همچنین مشخص کردن گستره ‌سنگ‌های آذرین از سنگ‌های رسوبی و ردیابی همبری‌‌ها و گسل‌ها با استفاده از عملیات مغناطیس-سنجی با استفاده از بالگرد صورت پذیرفت. پس از دریافت داده های مغناطیس سنجی و رادیومتری هوابرد اقدام به پردازش آنها شده است. باتوجه‌به داده‌های حاصل، نقشه شدت کل میدان مغناطیسی تهیه شده است. تغییرات در این نقشه نشان‌دهنده وجود ساختارهای حلقوی که احتمال وجود کانی‌سازی پورفیری را در این مناطق قوت می‌بخشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Potential mapping of porphyry copper deposits in the JabalBarez area using airborne magnetometer data
Authors
mohammad rasool nikbakhsh, mehrdad sabzi shahrbabaki, hamed shamsoddini, Mohammad Zakaria Pirkhezranian, Mohsen Bahraini
Abstract
JabalBarez exploratory zone with an area of about 2685 square kilometers is located in the south of Kerman province, after geological studies in an area and determining the index and mineralization zones and the possibility of mineral deposits, in order to find the potential of porphyry copper deposits and also to determine the range of igneous rocks from sedimentary rocks and tracking of hembra’s and faults was done using magnetometry operations using a helicopter. After receiving the airborne magnetometry and radiometric data, they have been processed. According to the obtained data, a map of the intensity of the entire magnetic field has been prepared. The changes in this map indicate the presence of ring structures that strengthen the possibility of porphyry mineralization in these areas.
Keywords
JabalBarez, Porphyry copper, airborne magnetometry