مشخصات شتابنگاشت‌های ثبت شده زلزله‌های دوگانه فین 1400 بندر عباس

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1837-NIGS
نویسندگان
1رئیس پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2دکتری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
3موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی آل طه، تهران، ایران
چکیده
در تاریخ 23 آبان ماه سال 1400 در منطقه فین- بندر عباس، دو زلزله در فاصله زمانی کمتر از دو دقیقه با بزرگای 6/1 و 6/3 به ترتیب در عمق‌های 19 و 10 کیلومتر از سطح زمین رخ داده است. ایستگاه‌های شبکه شتابنگاری کشور (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) در این منطقه، 24 رکورد در زلزله اول و 25 رکورد در زلزله دوم ثبت کرده است. مشخصات کامل رکوردهای ثبت شده زلزله‌های دوگانه در این مقاله ذکر شده است. سپس مقادیر بیشینه شتاب و شتاب طیفی در پریود یک ثانیه این زمین لرزه‌ها با مقادیر حاصل از چندین روابط کاهندگی متناسب دیگر، مقایسه و نهایتا نتایج این مقایسه‌ها نیز نمایش داده و بررسی شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Dual earthquakes of 14 November 2021, Fin-Bandar Abbas: strong-motion recordings
Authors
Hamid Zafarani, Mohammad reza Soghrat, Zahra Nasrollahifar
Abstract
On November 14, 2021 in the Fin-Bandar Abbas region, two earthquakes with a magnitude of 6.1 and 6.3 occurred about two minutes apart at depths of 19 and 10 km, respectively. The existing stations of the Iranian strong motion network (Road, Housing and Urban Development Research Center) in the region, recorded 24 and 25 records for the first and second earthquakes, respectively. The complete specifications of these records are mentioned here. Then the Peak Ground Acceleration and Spectral Acceleration at period of 1.0 second are compared with the values obtained from several proportional attenuation relations, and finally the results of these comparisons are displayed and examined.
Keywords
Accelerogram, Dual earthquakes, Fin-Bandar Abbas, Peak ground acceleration, spectral acceleration, Attenuation relations