پیش‌پردازشهایی در جهت بهبود تشخیص زمان رسید موج P

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1844-NIGS
نویسندگان
1گروه مهندسی نقشه برداری،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران
2مهندسی نقشه برداری،دانشکده عمران،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران
3استادیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ایران
4-دانشکده نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی-پردیس دانشکده‌های فنی،دانشگاه تهران،تهران،ایران
چکیده
تشخیص زمان رسید موج P یکی از مهمترین پارامترها در محاسبات لرزه‌ای می‌باشد. در راستای تشخیص زمان رسید بصورت اتوماتیک، تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است با این حال تشخیص زمان رسید موج P بصورت دستی همیشه حائز اهمیت است چراکه از این زمان رسید درجهت ارزیابی محاسباتی اتوماتیک استفاده می‌شود .از این رو در مطالعة حاضر سعی بر این است که با ارائه یکسری پیش‌پردازش‌ها بر روی سری‌های زمانی لرزه‌ای، تشخیص زمان رسید موج P در دو حالت دستی و اتوماتیک بهبود داده شود. به منظور ارزیابی روش ارائه شده، دو ایستگاه آذرشهر و سراب که ایستگاه آذرشهر نویز بیشتری نسبت به ایستگاه سراب دارد مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد این روش عملکرد خوبی در بهبود تشخیص دستی زمان رسید موج P دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Preprocessing for improving P-wave onset time detection
Authors
MohammadReaza Egtetaf, Somayeh Fooladi-Vanda, Khosro Moghtased-Azar, Ramin Tehranchi
Abstract
P wave time detection is one of the most important parameters in seismic calculations. Many attempts have been made to detect the arrival time automatically. However, manually detecting the P-wave arrival time is always important because this arrival time is used for automatic computational evaluation. Therefore. This study has been tried to improve the P-wave onset time detection, both manually and automatically, by providing a series of preprocessing on the seismic time series. In order to evaluate the proposed method, two stations of Sarab, and Azarshahr, which have more noise than Sarab station, were studied. The results showed that this method has a good performance in manually improving the P wave arrival detection.
Keywords
Wavelet Analysis, P-wave, Manual detection, Automatic detection, Onset time