اثر زمین لرزه بر روی یکی از سازه های آموزشی شهر تنکابن(شمال ایران)

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1854-NIGS
نویسندگان
1آموزگار مدرسه گلها
2گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
چکیده
در منطقه غرب مازندران گسلهای متعددی وجود دارد که بیشتر آنها از نوع معکوس و راستالغز می باشد. گسل های اصلی منطقه دارای راستای عمومی شمال باختری- جنوب خاوری می باشند که عمدتاً این گسل ها به موازات هم هستند و در چندین نقطه رودخانه های دوهزار و سه هزرا را در لیتولوژی های مختلف با زاویه زیاد یا تقریبا عمود قطع می کند. سازه آموزشی مورد نظر 3 کیلو متر با ساحل دریای کاسپین فاصله دارد. با بررسی ژئوتکنیک منطقه بزرگی زمینلرزه ای را که یک سازه میتواند در مقابل آن مقاومت کند، محاسبه گردید و بزرگی گسل های شمال البرز- جواهرده- بنان اجر- نوشا- چالکرود- کندوان بررسی شد و با مقایسه بزرگی ایجاد شده توسط گسل ها و بزرگی که یک سازه براساس آن ساخته شده است، اثر زمین لرزه ناشی از گسلهای فوق بر روی سازه های منطقه محاسبه و تعیین خطر گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Earthquake effect on the educational building in the Tonkabon city (North of Iran)
Authors
ADELEH JAHANSHAHI, Zohreh Sadat Riazi Rad
Abstract
There are active faults in the western of Mazandaran Most of them are inverse and right-lateral. The main faults of the area are northwest-southeast general most of these faults are parallel At several points two thousand and three thousand rivers in different lithologies,cuts at high angles or vertical. The training facility is 3 km from the Caspian Sea coast. The geographical structure is 50.86N and 36.79 E, respectivelyExtensive Quaternary sediments of Tonkabon, By geotechnical investigation of a large earthquake zone that a structure can withstand, was calculated. The magnitude of the faults (North Alborz-Javahereh-Banan (Ajr) -Nosha Chalkrud-Kandovan) investigated, By comparing the magnitude of the faults and the size of a structure, Calculates the effect of earthquakes caused by the above faults on regional building and the risk was determined.
Keywords
Caspian Sea, Geotechnical, Educational building, Tonkabon, Mazandaran fault, Iran earthquake