مهاجرت پسلرزه‌ها و احتمال رخداد زمین‌لرزه در بخش انتهای خاوری گسل مشا

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1864-NIGS
نویسندگان
گروه زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
با بررسی زمین‌لرزه‌های دو سال گذشته بر روی گسل مشا، پدیده مهاجرت پسلرزه‌های زمین‌لرزه 18 اردیبهشت 1399 با بزرگی 0/5 MN = به سوی انتهای بخش خاوری گسل امتدادلغز چپ‌گرد مشا شناسایی شد. مهاجرت پسلرزه‌ها بر روی گسل امتدادلغز چپ‌گرد مشا می‌تواند به علت انتقال تنش‌ به سوی انتهای خاوری گسل مشا و یا در نتیجه انتشار امواج برهمکنشی دور در امتداد گسل مشا باشد. برپایه تجربه‌های موجود، این مهاجرت را می‌توان به‌عنوان پیش‌نشانگر بلند مدت یا میان مدت برای رخداد زمین‌لرزه‌ای بزرگ (5/5 ≤ Mw)، در بخش انتهای خاوری گسل مشا و در نتیجه خطری باورپذیر برای شهر تهران و نواحی پیرامون قلمداد کرد. ضرورت دارد که لرزه‌خیزی گسل مشا با دقت پایش شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Migration of aftershocks and possibility of earthquake occurrence at the end of eastern part of the Mosha fault
Authors
mohammad bagher bahraini
Abstract
By checking two years of seismicity on the left-lateral strike-slip Mosha fault, the phenomenon of aftershocks migration toward the end of eastern part of the Mosha fault for the April 2, 2020, MN = 5/0, earthquake was detected. The aftershocks migration on the left-lateral strike-slip Mosha fault can be due to the transfer of stress towards the end of eastern part of the fault or as a result of the release of remote interaction waves along the Mosha fault. This can be considered as a long-term or intermediate-term precursor for occurrence of a large earthquake (Mw≥5.5) at the end of the eastern part of the Mosha fault and therefore, an expectable danger to the city of Tehran and the surrounding areas. It seems necessary to monitor the seismicity of Mosha fault, carefully.
Keywords
Migration of earthquakes, Migration of aftershocks, The Mosha fault, Earthquake precursor, Earthquake Hazard, Earthquake source