بررسی اثرات ساختگاهی زلزله های دوگانه فین هرمزگان

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1889-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
چکیده
درتاریخ 23 آبان 1400 درمنطقه فین هرمزگان دوزلزله با بزرگیهای 0/6 و 3/6 Mw با فاصله زمانی یک دقیقه، رخ داده اند. بیشینه شتاب ثبت شده در ایستگاه سیاهو برای زلزله اول در فاصله 19 کیلومتری، 369 سانتیمتر برمجذور ثانیه و برای زلزله دوم در فاصله 15 کیلومتری 565 سانتیمتر برمجذور ثانیه ثبت شده است.
مطالعه پراکندگی خسارت در زلزله های مختلف مانند سرپل ذهاب، مبین اهمیت تاثیر اثرساختگاه بر مشخصات زلزله می باشد. امواج زلزله درهنگام انتشار از سنگ بستر به سطح زمین تحت تاثیر خصوصیات دینامیکی آبرفت در فرکانسهای خاصی تقویت و یا تضعیف می شوند. در مناطقی که تقویت رخ می دهد شاهد خسارت بیشتری هستیم. در این نوشتار، با استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده در منطقه فین، مدت زمان موثر زلزله، نسبت طیفی H/V تابع بزرگنمایی و طیف پاسخ مولفه های عمودی و افقی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Site effects study of Hormozgan Fin dual earthquakes
Authors
Majid Mahood, Parandoush Shahmahmoodi
Abstract
On November 14, 2021 in the Fin Hormozgan region, two earthquakes with magnitudes of Mw 0.6 and 6.3 occurred with an interval of one minute. The PGA recorded at Siahoo station was 369 cm/s^2 for the first earthquake at a distance of 19 km and 565 cm/s^2 for the second earthquake at a distance of 15 km.
The study of the distribution of damage in different earthquakes such as Sarpol-e Zahab shows the importance of the impact of the site-effect on the earthquake characteristics. Earthquake waves are amplified or attenuated at certain frequencies when propagating from the bedrock to the surface under the influence of dynamic alluvial properties. We see more damage in areas where amplification occurs. In this paper, using accelerometers recorded in the Fin region, the effective duration of the earthquake, the H/V spectral ratio, and the response spectra of the vertical and horizontal components are investigated
Keywords
Site-effect, H/V, Amplification, Fin earthquake, Hormozgan