استفاده از شبکه های حسگر بی سیم در پیش بینی ریزش پله های معدنی، دیواره سازه های ساختمانی و جابجایی فونداسیون تجهیزات صنعتی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1903-NIGS
نویسندگان
رئیس واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه های مجتمع مس سونگون
چکیده
پایداری شیب یکی از مهمترین مباحث زمین شناسی در معادن روباز است. شیب منطقه معدنی باید به طور مرتب کنترل شود تا از وقوع هر گونه گسیختگی شیبی قبل از وقوع فاجعه ممانعت بعمل آید. سیستم هشدار اولیه با هدف جلوگیری از حوادث جبران ناپذیر جانی و مالی مجموعه معدنی می تواند این مسئله را حل نماید. این یک بررسی قطعی در جهت ارائه روش های مختلف در خصوص کنترل شیب معادن روباز است. شبکه حسگر بی سیم به عنوان یک ابزار مناسب و سازنده برای کنترل ساختارهای محیطی محسوس با تشخیص تفاوت ها، پردازش داده‌های خام و در نهایت انتقال نتایج به اینترنت جهت تحقیقات آتی و مکانیزم‌‌های پیش بینی بوجود آمده است. اینترنت اشیاء برای برقراری ارتباط داده های دریافتی و پردازش شده از سنسورها به برنامه ای که بتواند آنالیز بیشتری گردد وارد این مدار فرآیندی می شود. در این مقاله چگونگی پذیرش و غلبۀ روش شبکه سنسورهای بی سیم نسبت به روشهای دیگر موجود در کنترل شیب معادن، دیوارۀ سازه های ساختمانی و فونداسیون تجهیزات صنعتی به دلیل مزایایی که به همراه دارد تشریح شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Use of wireless sensor networks in predicting the Failure of Bench, walls of building structures and relocation of industrial equipment foundations
Authors
Farhad Azizafshari
Abstract
Slope stability is one of the most important geological issues in open pit mines. The slope of the mineral zone must be regularly monitored to prevent any rupture of the slope before the catastrophe occurs. The early warning system with the aim of preventing irreparable human and financial accidents of the mineral complex can solve this problem. This is a definitive study to provide different methods for controlling the slope of open pit mines. The wireless sensor network has emerged as a convenient and constructive tool for controlling perceptible environmental structures by detecting differences, processing raw data, and finally transmitting results to the Internet for future research and forecasting mechanisms. The Internet of Things enters this process circuit to communicate the data received and processed from the sensors to a program that can be further analyzed. This article describes how to adopt and overcome the wireless sensor network method compared to other methods in controlling the slope of mines, walls of building structures and foundations of industrial equipment due to its advantages.
Keywords
Bench Failure Prediction, Slope Control, Wireless Sensor Networks, Internet of Things