بررسی توزیع مکانی پسلرزه های زمینلرزه 23 آبان 1400 فین در استان هرمزگان

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1926-NIGS
نویسندگان
1rezapour@ut.ac.ir
2موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در 23 آبان 1400 دو زمینلرزه نسبتا بزرگ در بازه زمانی حدود یک و نیم دقیقه با بزرگیهای 2/6 و 3/6 در مقیاسMN در نزدیکی شهرستان فین واقع در استان هرمزگان رخداد که پسلرزه های زیادی هم ثبت گردید. در این مطالعه پسلرزه های ثبت شده توسط ایستگاه های لرزه نگاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ابتدا پسلرزه ها بصورت تکرخداد مکانیابی شدند سپس جهت بهبود مکانیابی پسلرزه ها، با استفاده از روش مکانیابی نسبی، مجددا مکانیابی شدند. توزیع سطحی پسلرزه های زمینلرزه فین در یک ناحیه حدود 17×20 کیلومترمربع گسترش یافته است. مکانیابی نسبی پسلرزه ها نشان میدهد که عمق غالب پسلرزه های فین هرمزگان 4 تا 23 کیلومتر است و یک ناحیه تقریبا بدون رخداد لرزه ای از سطح زمین تا عمق 4 کیلومتر در راستای شکست مشاهد میشود. مقاطع رسم شده نشان میدهد که راستای گسل فعال شده تقریبا غربی-شرقی است که شیب آن به سمت جنوب است.
کلیدواژه ها
 
Title
Aftershock analyses of the Fin earthquake on 14 November 2021 in Hormozgan province
Authors
mehdi rezapour, Mohammadreza Jamalreyhani
Abstract
The MN 6.2, 6.3 Fin earthquakes occurred on 14 November 2021, in Hormozgan province. In this paper we analyze ~2 months of aftershock sequence recorded by seismic stations. Aftershock sequence were relocated using the single-event and multiple event techniques. General pattern of aftershocks distribution covers an area with approximately 20×17 km2. The cross-sections through aftershock locations show that the dominant depth range of aftershocks is between 4-23 km, and they present an aseismic zone along rupture from the surface down to 4 km depth. Results show that the focal depths decrease toward the northeastern part of the region and deeper aftershocks are located in the southwestern part. This observation suggests that the causative fault dipping toward the south.
Keywords
Fin, Hormozgan, multi-event locating, aftershock