حرکات غیرعادی پوسته در جنوب شرق ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1927-NIGS
نویسندگان
1دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2استاد، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3گروه ژئودزی و مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تفرش
چکیده
روند عمومی غیرخطی، فرونشست زیاد و غیرطبیعی و تغییرشکل‌های ناشی از وقوع زلزله‌های بزرگ سه رفتار غیرعادی بوده که می‌تواند در حرکت پوسته زمین دیده شود. پژوهش حاضر به بررسی این رفتارها در منطقه جنوب شرق ایران با استفاده از آنالیز سری‌های زمانی مختصات روزانه 12 ایستگاه شبکه IPGN پرداخته است. بر اساس نتایج این مطالعه، چهار ایستگاه DBST، FDNG، FHRJ و GLMT در مولفه‌های مسطحاتی خود دارای روندهای غیرخطی از نوع توابع چندجمله‌ای بوده که بیانگر وجود حرکت مسطحاتی شتاب‌دار در این ایستگاه‌ها است. همچنین در دو ایستگاه FDNG و FHRJ فرونشست‌های بسیار بزرگ (حدود 60 میلیمتر در سال) مشاهده شد. هیچ‌یک از 12 ایستگاه یادشده تحت تاثیر زلزله واقع نشده و تغییرشکل پس‌لرزه‌ای در آنها وجود ندارد.
کلیدواژه ها
 
Title
On the anomalous crustal motions in southeastern Iran
Authors
Seyed Amin Ghasemi Khalkhali, Alireza Azmoodeh Ardalan, Roohollah Karimi
Abstract
The non-linear trend, anomalous subsidence, and earthquake-caused sudden large movements are the three abnormal movements that can be observed in the earth's crust. This study investigates mentioned behaviors in the southeastern region of Iran using time series analysis of daily coordinates of 12 IPGN stations. According to the obtained results, four stations namely DBST, FDNG, FHRJ and GLMT have non-linear trends in their horizontal components which indicate the existence of accelerated motion in these stations. Enormous subsidence (about 60 mm/year) is also observed in FDNG and FHRJ stations. None of the 12 stations were found to be affected during the study time span by the earthquake and no post-seismic deformation is observed.
Keywords
Crustal Motion, subsidence, trend, time series analysis, Jump, Post-seismic Deformation