بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 3 بهمن 1400 تبریز، آذربایجان شرقی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1936-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2موسسه ژئوفیزیک/دانشجو/دانشگاه تهران/تهران/ایران
چکیده
پدیده راستاگرایی گسلش، یکی از پارامترهای چشمه زمین‌لرزه است که باعث ایجاد تغییرات مکانی دامنه جنبش نیرومند زمین در اطراف گسل‌ها می‌شود. در این مطالعه، با بررسی شتاب نگاشت‌های ثبت شده توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (BHRC)، اثر راستاگرایی در زمین‌لرزه 3 بهمن 1400 تبریز، با بزرگی 4.4 MN که در نزدیکی گسل فعال شمال تبریز رخ داد، بررسی شده‌ است. در شتاب‌نگاشت‌های ایستگاه‌های جنوب‌شرق رومرکز زمین‌لرزه دامنه‌های بزرگ‌تری مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده راستاگرایی به سمت جنوب‌شرق گسل شمال تبریز است. پدیده راستاگرایی و اثرات آن موضوعی مهم در مطالعات خطر زمین‌لرزه برای شهر تبریز با جمعیت حدود 1500000 نفر است.
کلیدواژه ها
 
Title
Rupture directivity effect on the strong ground motions in the 23 Jan 2022 Tabriz MN 4.4 earthquake, East Azarbaijan
Authors
Farzaneh Nasiri, saeid rahimzadeh
Abstract
The rupture directivity effect is a seismic source parameter that plays a significant role in the generation of ground motions and damage to the structures. Tabriz earthquake on 23 January 2022 with MN 4.4 occurred near the North Tabriz Fault. In this study, we analyzed accelerograms recorded by the BHRC network to investigate the rupture directivity of the earthquake. Larger amplitudes of accelerations recorded in the stations southeast of the earthquake epicenter indicate mostly southeastward unilateral rupture propagation along the North Tabriz Fault. This can be important in terms of seismic hazard assessment in Tabriz province where the total population exceed 1.5 million.
Keywords
Rupture directivity, Strong ground motion, North Tabriz fault, Seismic hazard, Northwestern Iran, Tabriz