پیش‌بینی پارامترهای جنبش نیرومند زمین زلزله‌ تاریخی 12 فروردین سال 529 (ه.ش)، 6.1=Mw کرمانشاه

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1939-NIGS
نویسندگان
1گروه زلزله شناسی - موسسه ژئوفیزیک - دانشگاه تهران - تهران - ایران
2استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
3استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران-ایران
چکیده
زاگرس ازنظر لرزه‌خیزی بسیار فعال و زلزله‌خیزترین منطقه ایران است. در منطقه سرپل‌ذهاب یک زلزله بزرگ در تاریخ 12 فروردین سال 529 (ه.ش)، 1/6Mw رخ‌داده‌است. وجود اطلاعات از زمین‌لرزه‌های پیشین که حسگری برای ثبت آن‌ها وجود نداشته برای شناسایی خطر زمین‌لرزه، تکمیل کاتالوگ زمین‌لرزه‌ها، شناخت هرچه بهتر پهنه زاگرس و آمادگی هرچه بهتر در برابر این پدیده طبیعی حائز اهمیت است؛ در این پژوهش شبیه‌سازی زلزله تاریخی مذکور با استفاده از یکی از پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 3/7 سرپل‌ذهاب، به روش تابع تجربی گرین انجام‌شده است، برای این پژوهش از داده‌های شبکه موقت پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله استفاده شد. نتایج بدست آمده شبیه‌سازی نشان می‌دهند که شباهت قابل قبولی بین شکل‌موج و طیف دامنه فوریه شبیه‌سازی‌شده و مشاهده‌شده برای پسلرزه موردنظر در ایستگاه‌ها وجود دارد و خطای بدست آمده مقدار قابل قبولی را نشان می‌دهد که با استفاده از آن بهترین تخمین ممکن برای بدست آوردن پارامترهای جنبش زمین برای زلزله تاریخی مذکور بدست آمد.
کلیدواژه ها
 
Title
The Strong Ground Motion Parameters Estimation of 1th April 1150 Mw 6.1 Kermanshah Historic Earthquake
Authors
Ali Songhori, Ahmad Sadidkhouy, Mehrdad Pakzad
Abstract
Zagros is very active in terms of seismicity and the most seismic region of Iran. A large earthquake occurred in Sarpolzahab region on 1th April 1150 Mw 6.1. The information from previous earthquakes is important for where there is no sensor. Also, this information is import to identify the risk of earthquakes, complete the earthquake catalog, better understand the Zagros area and be better prepared for this natural phenomenon; In this research, the simulation of the mentioned historic earthquake using one of the 7.3 magnitude seismic aftershocks has been conducted by empirical green’s function method. For this research, the data collected from the temporary network of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering. The simulation results show that there is an acceptable similarity between the waveform and the simulated and observed Fourier amplitude spectrum for the desired aftershock at the stations. Also, the error shows an acceptable value for the estimation of strong motion parameters of the historic earthquake.
Keywords
Strong ground motion, Empirical Green’s function, Sarpolzahab