چگونگی شکستگی بهنگام زمین لرزه 2005 زرند استان کرمان، در جنوب شرق ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1941-NIGS
نویسندگان
استاد
چکیده
در این مقاله، چگونگی شکستگی بهنگام زمین لرزه سال 2005 زرند کرمان مورد مطالعه قرار می گیرد. امواج حجمی ثبت شده در میدان دور از زمین لرزه اصلی مدلسازی می شوند تا تغییرات زمانی و مکانی لغزش روی صفحه گسل تخمین زده شود. اطلاعات مطالعات میدانی و فعالیت پسلرزه ها بعنوان اطلاعات کمکی مورد استفاده قرار می گیرند. توابع تانسور ممان با برگردان شکل موج محاسبه شدند. نتیجه محاسبه، سازوکاری عمدتا رورانده با گسل مسبب شرقی غربی همراه بود که بلوک شمالی نسبت به بلوک جنوبی بسمت بالا حرکت نموده است. ممان لرزه ای 2.0 ×1019 و بزرگی گشتاوری Mw=6.8 می باشند. توزیع استاتیکی لغزش روی صفحه گسل که از طریق برگردان موج تعیین شد، نشان می دهد شکستگی با دامنه لغزش بیش از 4/0 متر دارای طولی حدود 40 کیلو متر و شکستگی با دامنه لغزش بیش از 8/0 متر دارای طولی حدود 30 کیلو متر می باشد. تمرکز لغزش با دامنه بیش از 2 متر در مرکز با طولی حدود 5 کیلومتر می باشد. بیشترین دامنه لغزش حدود 2/2 متر تخمین زده می شود. دامنه متوسط شکستگی حدود 2/1 متر برآورد گردید. شکستگی بهنگام زمینلرزه در مرکز شروع و بصورت دو طرفه گسترش پیدا نموده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Source process of the 2005 Zarand earthquake,Kerman province in south-east Iran
Authors
Abstract
In this study, the source process of the 2005 Zarand earthquake was investigated and the observed teleseismic bodywaves of mainshock were modeled in order to obtain the image of temporal and spatial variation of slip on the fault plane. Information from field investigations and the results of aftershock activity were considered as supplementary data. The moment tensor functions were obtained by waveform inversion. The results indicate mechanism almost reverse by a nearly EW striking vertical fault plane, with northern block moving upwards relatively to the southern block. The scalar seismic moment was calculated to be M0 =2.0 ×1019 Nm and the moment magnitude was Mw=6.8. The static distribution of slip on the fault plane, obtained through inversion procedure, indicated that the rupture with slip amplitude greater than 0.4 m was as long as 40 km and the area with slip amplitude 0.8 m was about 30 km. The slip-concentrated area with amplitude greater than 2 m was localized in central area with a total length about 5 km. The maximum amplitude of the slip was about 2.2 m. The average slip amplitude over the whole rupture area is about 1.2 m. Rupture, during the mainshock, initiated in the epicentral area and mainly extended in a bilateral manner.
Keywords
Zarand earthquake, Seismicity of Kerman, Source parameters, Waveform Modeling