تخمین پارامترهای دینامیکی سازه براساس تحلیل نوفه های محیطی (میکروترمور) به روش نسبت طیفی (H/V) در تهران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1943-NIGS
نویسندگان
زلزله شناسی ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران
چکیده
یکی از مهمترین پدیده ها در هنگام وقوع زلزله، پدیده ی تشدید است. هدف اصلی این مقاله ارائه روشی برای تعیین فرکانس مد اصلی سازه جهت اجتناب از این پدیده می باشد. این تحقیق که در شهر تهران انجام گرفته، داده های نوفه (میکروترمور) ناشی از مترو طرشت، فعالیت های انسانی، ترافیک شهری و غیره ثبت و با استفاده از روش نسبت طیفی افقی به قائم (H/V) و تجزیه و تحلیل دینامیکی سازه، فرکانس مد اصلی سازه مورد مطالعه استخراج شد. این روش به دلیل ارزانی و سهولت، کاربرد بسیار خوبی پیدا کرده است. در این تحقیق برای 4 ساختمان موجود در اطراف ایستگاه مترو طرشت تهران با لرزه سنج های سرعت نگار رقمی CME در دو روز متوالی و ساعات پر رفت و آمد، فرکانس مد اصلی سازه ها را بدست آورده ایم. در نتیجه مقدار خطای فرکانس تشدید بدست آمده از این روش حداکثر 0.2 هرتز برآورد شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation Building Dynamic Parameters using Spectral Ration (H/V) of Ambient Noise (Microtremor) in Tehran
Authors
mohammad mehdi gholian
Abstract
One of the most important phenomena in an earthquake, is the phenomenon of resonance. The main objective of this research is to provide a method for determining the Frequency of the Fundamental Mode (FFM) structure in order to avoid this phenomenon. The research, which was conducted in Tehran, recorded Ambient Vibration data (Microtremor) caused by Metro Tarasht Station, Human activities, Urban traffic and etc. are recorded. We used Horizontal to Vertical spectral ratio (H/V) method and Dynamic analysis of structures can be extracted FFM of structures to examine the possibility of resonance. This method is very good because it is cheapness and easy application. In this research, for 4 buildings around Tarasht Tehran subway with Digital seismometers CME on two consecutive days using above method, the fundamental mode frequency of structures has gained. As a result, the estimated frequency of this method is more accurate and the amount of error is maximum 0.2 (Hz).
Keywords
Resonance, Fundamental Mode, Microtremor, (H/V) Ratio